TBU Publications
Repository of TBU Publications

Stanovení hladiny celkového homocysteinu v plazmě kapalinovou chromatografií s tandemovou hmotnostní spektrometrií

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Stanovení hladiny celkového homocysteinu v plazmě kapalinovou chromatografií s tandemovou hmotnostní spektrometrií cs
dc.title Determination of total homocysteine level in plasma by liquid chromatography and tandem mass spectrometry en
dc.contributor.author Humplíková, Soňa
dc.contributor.author Minář, Jan
dc.contributor.author Kučerová, Miroslava
dc.contributor.author Radina, Martin
dc.contributor.author Valík, Dalibor
dc.relation.ispartof Klinická biochemie a metabolismus
dc.identifier.issn 1210-7921 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2007
utb.relation.volume 15
utb.relation.issue 1
dc.citation.spage 31
dc.citation.epage 34
dc.type article
dc.language.iso cs
dc.relation.uri http://nts.prolekare.cz/cls/odkazy/KBM0701-31.pdf
dc.subject Homocysteine en
dc.subject Liquid chromatography en
dc.subject Tandem mass spectrometry en
dc.description.abstract Cíl studie: Zavedení nové techniky, kapalinové chromatografie ve spojení s tandemovou hmotnostní spektrometrií do rutinního stanovení hladiny celkového homocysteinu v plazmě. Materiál a metoda: Metodou kapalinové chromatografie ve spojení s tandemovou hmotnostní spektrometrií byly analyzovány vzorky pacientů zaslané do laboratoří Onkologického Centra J. G. Mendela. Výsledky: V pozitivním multiple reaction monitoring módu byl monitorován ion vzniklý rozpadem fragmentu m/z 135,9 → 89,8 pro homocystein a m/z 140 → 90 pro interní standard, homocystein-d4. Vyvinutá LC/MS/MS metoda má následující parametry: retenční čas homocysteinu i homocystinu-d8 1,4 minuty, mez stanovitelnosti 0,5 µmol/l, mez detekce 0,1 µmol/l. Opakovatelnost byla stanovena v sérii 20 měření analýzou 2 kontrolních vzorků, na hladině 8,3 µmol/l byl variační koeficient 0,12 %, na hladině 18,2 µmol/l byla hodnota variačního koeficientu 0,71 %. Závěr: Byla zavedena vysoce selektivní, specifická a časově nenáročná technika vhodná pro rutinní stanovení hladiny celkového homocysteinu v plazmě. cs
dc.description.abstract Objective: To develop a new LC/MS/MS - based method for routine measurement of total homocysteine in plasma. Material and Method: Patient samples from laboratories of Cancer Centre of J. G. Mendel were analyzed by liquid chromatography with tandem mass spectrometry. Results: Ion transitions m/z 135.9 → 89.8 for homocysteine and m/z 140 → 90 for internal standard – homocysteine-d4 were monitored in the positive multiple reaction-monitoring mode. Our newly developed LC/MS/MS method has the following characteristics: retention time of homocysteine and homocystine-d8 is 1.4 min, limit of quantitation 0.5 µmol/l and limit of detection 0.1 µmol/l. Repeatability was determined by analyzing 2 plasma samples, the variation coefficients obtained were 0.12 % at concentration of 8.3 µmol/l and 0.71 % at concentration of 18.2 µmol/l. Conclusion: The selective, specific and rapid method suitable for routine determination of total homocysteine in plasma was developed. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1002441
utb.identifier.obdid 43865192
utb.identifier.scopus 2-s2.0-78649973632
utb.identifier.coden KBMEF
utb.source j-scopus
dc.date.accessioned 2011-09-30T00:10:06Z
dc.date.available 2011-09-30T00:10:06Z
utb.contributor.internalauthor Minář, Jan
Find Full text

Files in this item

Show simple item record