TBU Publications
Repository of TBU Publications

Nástroje pro diagnostiku spektrometru s indukčně vázaným plazmatem

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Nástroje pro diagnostiku spektrometru s indukčně vázaným plazmatem cs
dc.title Tools for diagnostics of inductively coupled plasma spectrometers en
dc.contributor.author Švejcarová, Daniela
dc.contributor.author Fišera, Miroslav
dc.relation.ispartof Chemické listy
dc.identifier.issn 1213-7103 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2009
utb.relation.volume 103
utb.relation.issue 9
dc.citation.spage 733
dc.citation.epage 739
dc.type article
dc.language.iso cs
dc.publisher Česká společnost chemická (ČSCH) cs
dc.relation.uri http://www.chemicke-listy.cz/common/article-vol_103-issue_9-page_733.html
dc.subject diagnostika spektrometru cs
dc.subject ICP-OES cs
dc.subject axiální plazma cs
dc.subject Diagnostic of spectrometer en
dc.subject ICP-OES en
dc.subject Axial palasma en
dc.description.abstract Tato recenze pojednává o diagnostice emisních spektrometrů s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES). Tato je založená na několika jednoduchých měření - výkonu, přesnosti a spolehlivosti všech částí spektrometru (generátoru, rozprašovače, optické části, a detektoru). Dále byla testována stabilita z celého systému. Testy byly vykonány během jednoho měsíce a opakovány za určitý čas v jiných podmínkách. Obě ověřovací série byli srovnávány a vliv jednotlivých součástí na kvalitu výsledků byly diskutovány. cs
dc.description.abstract This review deals with the diagnostics of inductively coupled plasma ? optical emission spectrometers (ICP-OES). Based on several simple measurements, the performance, precision and reliability of all parts of the instrument (generator, nebulizer, optical parts, detector) and stability of the whole system were tested. The tests were performed within one month and repeated after some time. The two test series were compared and the influence of instrument handling on the analytical results was discussed. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1001072
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/09:63508779!RIV10-MSM-28110___
utb.identifier.obdid 43861070
utb.identifier.scopus 2-s2.0-70350131756
utb.identifier.wok 000270046500007
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Fišera, Miroslav
utb.fulltext.affiliation DANIELA ŠVEJCAROVÁa a MIROSLAV FIŠERAb a Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí, Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, b Ústav biochemie a analýzy potravin, Fakulta technologická,Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, nám. T. G. Masaryka 275, 762 72 Zlín daniela.svejcarova@email.cz, fisera@ft.utb.cz D. Švejcarováa and M. Fišerab a Institute of Chemistry and Technology of Environmental Protection, Faculty of Chemistry, Brno University of Technology, b Department of Food Biochemistry and Analysis, Faculty of Technology, Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic
utb.fulltext.dates Došlo 12.6.07, přepracováno 6.8.08, přijato 25.8.08.
utb.fulltext.references 1. Poussel E., Mermet J. M., Samuel O.: Spectrochim. Acta, Part B 48, 743 (1993). 2. Mermet J. M.: Anal. Chim. Acta 250, 85 (1991).
utb.fulltext.sponsorship -
utb.fulltext.projects -
Find Full text

Files in this item

Show simple item record