TBU Publications
Repository of TBU Publications

Kvalitativní modelování a řízení znalostí

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Kvalitativní modelování a řízení znalostí cs
dc.title Qualitative modeling and knowledge management en
dc.contributor.author Konečný, Jiří
dc.contributor.author Tomaštík, Marek
dc.relation.ispartof Znalosti pro tržní praxi 2015: Ženy - podnikatelky v minulosti a současnosti
dc.identifier.isbn 978-80-87533-12-3
dc.date.issued 2015
dc.citation.spage 388
dc.citation.epage 397
dc.event.title International Scientific Conference on Knowledge for Market Use - Women in Business in the Past and Present
dc.event.location Olomouc
utb.event.state-en Czech Republic
utb.event.state-cs Česká republika
dc.event.sdate 2015
dc.event.edate 2015
dc.type conferenceObject
dc.language.iso cs
dc.publisher Societas Scientiarum Olomucensis II
dc.relation.uri http://knowledgeconference.upol.cz/downloads/2015-Sbornik_Znalosti.pdf
dc.subject kvantitativní analýza cs
dc.subject kvalitativní modelování cs
dc.subject řízení znalostí cs
dc.subject Qualitative Analysis en
dc.subject Qualitative Modeling en
dc.subject Knowledge Management en
dc.description.abstract Nalézt jednoduchý a vždy platný recept pro řízení znalostí je prakticky nemožné. Kvalitativní modelování je moderním přístupem k analýze řízení a predikci dalšího vývoje, protože dokáže pracovat s neměřitelnými veličinami. Přistupujeme k němu tehdy, pokud nedokážeme analyticky přesně popsat všechny vztahy mezi proměnnými veličinami popisovaných dějů, což je při řízení znalostí běžné. Kvalitativní model je založen na pouhých třech hodnotách – pozitivní (rostoucí), nula (konstanta) a negativní (klesající). V textu je obsažen zjednodušený výklad některých základních pojmů kvalitativního modelování a je vysvětlen princip a možnosti využití kvalitativních modelů pro řízení znalostí jako moderního nástroje řízení. cs
dc.description.abstract Simple and always valid prescription for knowledge management is not-existent. Qualitative modeling is the modern approach to management analysis and prediction of further evolution, because it can work with non-measurable quantities. We approach him if we cannot accurately describe analytically all relationships between variables described processes, which is in risk analysis and prediction of further evolution the current situation. A qualitative model is based on only three values - positive (increasing), zero (constant) and negative (decreasing). The text included a simplified interpretation of some basic concepts of qualitative modeling and explains the principles and possibilities of qualitative models for knowledge management as modern management tool. en
utb.faculty Faculty of Logistics and Crisis Management
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1006724
utb.identifier.obdid 43874237
utb.identifier.wok 000380496800042
utb.source d-wok
dc.date.accessioned 2016-10-25T12:38:08Z
dc.date.available 2016-10-25T12:38:08Z
utb.contributor.internalauthor Konečný, Jiří
utb.contributor.internalauthor Tomaštík, Marek
utb.fulltext.affiliation Jiří KONEČNÝ, Marek TOMAŠTÍK Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
utb.fulltext.dates -
utb.fulltext.references DOHNAL, M. A Methodology for Common-sense Model Development. Computers in Industry, vol. 16, 1991, pp. 141-158. DOHNAL, M. Qualitative partial differential equations and their realistic applications. Computers in Industry, vol. 20, 1992, pp. 209-217. KONEČNÝ, J., VÍCHA, T., DOHNAL, M. Qualitative phase portrait of modified Black-Scholes model. Expert Systems with Applications, 37, 2010, 3823-3826. KONEČNÝ, J. Kvalitativní oceňování opcí pomocí Black-Scholesova modelu. Brno: VUT v Brně, disertační práce.
utb.fulltext.sponsorship -
utb.fulltext.projects -
Find Full text

Files in this item

Show simple item record