TBU Publications
Repository of TBU Publications

Sdílení znalostí v interdisciplinárním sociálně zdravotnickém týmu: poznatky z kvalitativního výzkumu

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Sdílení znalostí v interdisciplinárním sociálně zdravotnickém týmu: poznatky z kvalitativního výzkumu cs
dc.title Sharing Knowledge within a Social/Medical Team: Findings of Qualitative Research en
dc.contributor.author Včelařová, Hana
dc.contributor.author Švec, Vlastimil
dc.relation.ispartof Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku, VIII
dc.identifier.isbn 978-80-244-2374-6
dc.date.issued 2009
dc.citation.spage 153
dc.citation.epage 161
dc.event.title Conference on Qualitative Approaches and Methods in Human Science
dc.event.location Olomouc
utb.event.state-en Czech Republic
utb.event.state-cs Česká republika
dc.event.sdate 2009-01-19
dc.event.edate 2009-01-20
dc.type conferenceObject
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Palackého v Olomouci
dc.relation.uri http://web.ftvs.cuni.cz/hendl/metodologie/QA_SB_2009.pdf
dc.subject sdílení cs
dc.subject sociální znalosti cs
dc.subject sociálně zdravotnický tým cs
dc.subject sharing en
dc.subject social knowledge en
dc.subject social-medical team en
dc.description.abstract Tématem empirické studie je dosud opomíjený fenomén v pedagogických vědách - sdílení zna,lostí v týmu. Řešitel projektu se pokusil přiblížit tento fenomén na základě kvalitativního výzkumu sdílení znalostí v interdisciplinárním sociálně zdravotnickém týmu, který pečuje o seniory. Po teoretickém ukotvení tématu vymezuje cíl a výzkumné problémy. Popisuje triangukaci zvolených výzkumných metod ( polostrukturované rozhovory, zúčastněná pozorování, analýza deníků členů týmu ). Získaný materiál ve formě textů byl analyzován. Dílčí výsledky řešitel projektu integruje v závěru studie a zároveň formuluje hypotézy pro další část výzkumu. cs
dc.description.abstract The theme of empirical studies is still a neglected phenomenon in teaching science - sharing knowledge in the team. Project leader tried to bring this phenomenon on the basis of qualitative research, sharing knowledge in an interdisciplinary social medical team caring for the elderly. After anchoring theoretical topic defines the objectives and research problems. Describes the chosen triangulation of research methods (semi-structured interviews, participating observation, analysis of the diaries of team members). Material obtained in the form of texts has been analyzed. Partial results of the project leader at the end of the study integrates well formulates hypotheses for further research. en
utb.faculty Faculty of Humanities
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1005131
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28150/09:63508032!RIV10-GA0-28150___
utb.identifier.obdid 43859146
utb.identifier.wok 000279321500014
utb.source d-wok
dc.date.accessioned 2015-06-29T11:54:04Z
dc.date.available 2015-06-29T11:54:04Z
utb.contributor.internalauthor Včelařová, Hana
utb.contributor.internalauthor Švec, Vlastimil
utb.fulltext.affiliation Hana Včelařová, Vlastimil Švec Fakulta humanitních studií, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
utb.fulltext.dates -
utb.fulltext.references Janík, T. (2005) Znalost jako klíčová kategorie učitelského vzdělávání. Brno : Paido. Norris, D. M., Mason, J., Robson, R., Lefrere, P. & Collier, G. (2003). A Revolution in Knowledge Sharing. EDUCAUSE review, 15–25. Rae, L. (1998). Knowledge Sharing and the Virtual Organization: Meeting 21st Century Challenges. Thunderbird International Business Review, 40, 525–540. Rowles, G. D. & Schoenberg, N. E. (2002). Qualitative Gerontology. A Contemporary Perspective. (2nd ed.). New York : Springer. Švarcová, L. (2008). Best practises: Sdílení znalostí fi rem. Zlín : CEED Švec, V. (2005). Pedagogické znalosti učitele: teorie a praxe. Praha : ASPI. Švec, V. (2008). Sdílení znalostí v interdisciplinárním sociálně zdravotnickém týmu. Pedagogická orientace, 20–34. Švec, V. (2009). Sdílení znalostí ve školním prostředí. Pedagogická orientace, 22–37. Švec, V., Růžičková, M., Krátká, A. & Valentová, M. (2008). Poznatky z výzkumu sdílení sociálních znalostí v týmu pečujícím o seniory v Léčebně dlouhodobě nemocných. In Krátká, A. (ed.) Sdílení sociálních znalostí v týmech pečujících o seniory (s. 6–16). Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Tomasello, M., Carpenter, M., Call, J., Behne, T. & Moll, H. (2005). Understanding and Sharing Intentions: The origins of cultural cognition. Behavioral and Brain Science, 28, 675–735.
utb.fulltext.sponsorship Vznik tohoto textu byl podpořen grantem GA ČR 406/07/1248 „Sdílení a rozvoj sociálních znalostí pracovníků pomáhajících profesí v procesu péče o seniory“.
Find Full text

Files in this item

Show simple item record