TBU Publications
Repository of TBU Publications

Procesní přístup k řízení znalostí ve veřejném sektoru

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Procesní přístup k řízení znalostí ve veřejném sektoru cs
dc.title Process approach to knowledge management in the public sector en
dc.contributor.author Trčka, Lukáš
dc.relation.ispartof Znalosti pro tržní praxi 2013 Veřejná ekonomika – současnost a perspektiva
dc.relation.ispartof Public Economy - Present Situation and Future Prospects
dc.identifier.isbn 978-80-87533-05-5
dc.date.issued 2013
dc.citation.spage 205
dc.citation.epage 210
dc.event.title International Scientific Conference on Knowledge for Market Practice
dc.event.location Olomouc
utb.event.state-en Czech Republic
utb.event.state-cs Česká republika
dc.event.sdate 2013-09-12
dc.event.edate 2013-09-13
dc.type conferenceObject
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Palackého v Olomouci
dc.subject efektivní řízení veřejného sektoru cs
dc.subject řízení procesů územně samosprávných celků a příspěvkových organizací cs
dc.subject zákazník veřejných procesů cs
dc.subject effective managing of the public sector en
dc.subject process management of self-governing territorial units and allowance organizations en
dc.subject public processes customer en
dc.description.abstract Výzkumný záměr vychází ze společenské potřeby efektivního řízení veřejného sektoru, zejména územně samosprávných celků a jimi zřizovaných příspěvkových organizací. Cílem příspěvku je identifikace struktury procesů u sledovaných subjektů a řízení znalostí ve vazbách mateřských a dceřiných veřejných organizací. Metodicky je příspěvek vystavěn na principech Business Process Management a Knowledge Management s reflexí specifických legislativních potřeb daných veřejným sektorem. Výstupem výzkumu bude model řízení znalostí zkoumaných typů organizací konstruovaný deskripcí procesů a potřeb zákazníků těchto procesů. Výzkum volně navazuje na předchozí výzkumný úkol – konverzi metodiky procesního řízení do prostředí tuzemských vysokých škol, řešený v rámci doktorského studia v letech 2010 - 2013. cs
dc.description.abstract Research project is based on civic needs of effective public sector management, especially of Self-Governing Territorial Units and their Allowance Organizations. The aim of this paper is to identify the structure of the processes in observed subjects and knowledge management in contexture of public parent and subsidiary organizations. The paper is methodically built on principles of Business Process Management and Knowledge Management including the reflection of the specific legal public sector needs. The output of the research will be a knowledge management model of surveyed organization types designed by process description and customer needs. The research is a continuation of a previous research project - the conversion of process management methodology to the environment of domestic higher educational institutions, investigated during doctoral studies in the years 2010 - 2013. en
utb.faculty Faculty of Management and Economics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1004316
utb.identifier.obdid 43870922
utb.identifier.wok 000349887500027
utb.source d-wok
dc.date.accessioned 2015-05-22T08:01:57Z
dc.date.available 2015-05-22T08:01:57Z
utb.contributor.internalauthor Trčka, Lukáš
Find Full text

Files in this item

Show simple item record