TBU Publications
Repository of TBU Publications

Továrna na inovace: systémy řízení, řízení znalostí a produkce inovací

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Továrna na inovace: systémy řízení, řízení znalostí a produkce inovací cs
dc.title The innovation factory: Production of value-added quality and innovation en
dc.contributor.author Zelený, Milan
dc.relation.ispartof E+M Ekonomie a Management
dc.identifier.issn 1212-3609 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2006
utb.relation.volume 9
utb.relation.issue 4
dc.citation.spage 58
dc.citation.epage 66
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Technická univerzita v Liberci cs
dc.relation.uri http://www.ekonomie-management.cz/archiv/vyhledavani/detail/166-the-innovation-factory-production-of-value-added-quality-and-innovation/
dc.subject inovace cs
dc.subject kvalita cs
dc.subject znalosti cs
dc.subject přidaná hodnota cs
dc.subject strategie cs
dc.subject technologie cs
dc.subject řízení znalostí cs
dc.subject továrna na inovace cs
dc.subject innovation en
dc.subject quality en
dc.subject added value en
dc.subject strategy en
dc.subject technology en
dc.subject knowledge management en
dc.subject innovation factory en
dc.subject Search en
dc.subject Learning en
dc.subject Information and Knowledge en
dc.subject Communication en
dc.subject Belief en
dc.subject Business Administration en
dc.subject Innovation and Invention en
dc.subject Processes and Incentives en
dc.description.abstract Článek se zabývá podstatou inovací jako nedílnou součástí podnikové strategie a organizace. Znalostní cyklus podniku představuje nutné “úložiště” inovačního cyklu. Proto se také článek zabývá vztahem těchto dvou podnikových cyklů. Autor v něm dále zmiňuje užitečné definice celé řady kategorií, jakými jsou inovace, kvalita, znalosti a informace, přidaná hodnota, strategie, technologie a hromadné přeorientování se podniků na požadavky zákazníka a mnoho dalších. Cílem článku je návrh metodologických základů pro transformaci podniku na tzv. továrnu na inovace. Autor v úvodu článku zmiňuje, že v globálním světě je nezbytné inovaci chápat jako strategickou podmínku. To znamená, že proces inovace musí být integrován a zakotven v rámci celého obchodního cyklu. Inovační proces musí být kontinuální, účelný a strategicky koherentní a nemůže čekat na inspiraci či na kreativní osvícení či dokonce nemůže být závislý na jistých parametrech či vlastnostech jedinců, kteří jsou nositeli těchto inovací. Každý jednotlivec pracuje v rámci nějakého klíčového podnikového procesu a je jeho nedílnou součástí. Všechny takovéto procesy jsou předmětem dvou typů zlepšení - kontinuálního ale i nekontinuálního. To znamená, že kontinuální (kvantitativní) a nekontinuální (kvalitativní) inovativní tlaky musí být ztělesněny v každém jednotlivci a zakotveny v systému jejich každodenní interakce a práce. Každý podnik se všemi jeho zaměstnanci, ať již se jedná o podnik poskytující služby či o podnik produkující zboží, se musí nutně stát tzv. továrnou na inovace. V literatuře lze nalézt mnoho difinic, konceptů a populárních pojednání o tom, co vlastně inovace znamená. Autor pro účely článku definuje inovaci jako změnu v hardwaru, softwaru, tvůrčím potenciálu či výrobním procesu, která přináší hodnotu pro zákazníka. cs
dc.description.abstract We explore the nature of innovation as an integral part of corporate strategy and organization. The knowledge cycle represents a necessary embedding for the innovation cycle--so, we also explore the relationship of these two corporate cycles. We offer useful definitions of a number of necessary categories, like innovation, quality, knowledge, information, added value, strategy, technology, mass customization, and some others. The purpose is to outline methodological foundations for transforming a company into an Innovation Factory. en
utb.faculty Faculty of Management and Economics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1003420
utb.source j-orig
dc.date.accessioned 2013-07-27T14:56:08Z
dc.date.available 2013-07-27T14:56:08Z
dc.rights Attribution-NonCommercial 4.0 International
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.rights.access openAccess
utb.contributor.internalauthor Zelený, Milan
utb.fulltext.affiliation prof. Ing. Milan Zeleny, M.S., Ph.D. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, Ustav managementu Fordham University at Lincoln Center, (Also Xidian University, Fu Jen University and Indian Institute of Technology) , mzeleny@fordham.edu
utb.fulltext.dates Doručeno redakci: 27. 7. 2006 Recenzováno: 28. 8. 2006 Schváleno k publikování: 12. 10.2006
utb.fulltext.sponsorship -
utb.fulltext.projects -
utb.fulltext.faculty Faculty of Management and Economics
utb.fulltext.ou Department of Management
utb.identifier.jel O31
utb.identifier.jel L15
utb.identifier.jel O83
Find Full text

Files in this item

Show simple item record

Attribution-NonCommercial 4.0 International Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial 4.0 International