TBU Publications
Repository of TBU Publications

Ekonomický vývoj se zaměřením na současné poznatky environmentálního managementu

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Ekonomický vývoj se zaměřením na současné poznatky environmentálního managementu cs
dc.title Economic progress aimed at current knowledge about environmental management en
dc.contributor.author Kubík, Josef
dc.contributor.author Pilík, Michal
dc.contributor.author Brázdilová, Miroslava
dc.relation.ispartof E+M Ekonomie a Management
dc.identifier.issn 1212-3609 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2005
utb.relation.volume 8
utb.relation.issue 4
dc.citation.spage 21
dc.citation.epage 27
dc.type article
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická univerzita v Liberci cs
dc.relation.uri http://www.ekonomie-management.cz/archiv/vyhledavani/detail/219-ekonomicky-vyvoj-se-zamerenim-na-soucasne-poznatky-environmentalniho-managementu/
dc.subject environmentální management cs
dc.subject životní prostředí cs
dc.subject ekonomický rozvoj cs
dc.subject Barum Continental cs
dc.subject systémy environmentálního řízení cs
dc.subject environmental management en
dc.subject environment en
dc.subject economic progress en
dc.subject Barum Continental en
dc.subject systems of environmental management en
dc.description.abstract Článek se zabývá problematikou životního prostředí z hlediska vývoje lidské společnosti. Klade si za cíl poukázat na negativní vlivy, které má hospodářský růst na ochranu životního prostředí. Upozorňuje na tendence vedoucí k devastaci prostředí, které si následně vyžadují mimořádné ekonomické kompenzace. Pozornost je orientována na skutečnost, že neexistuje přesvědčivý důvod k tomu, aby byla dostatečná ochrana životního prostředí odmítána z důvodů negativního vlivu na hospodářský růst, což lze znázornit nutností vzájemné interakce mezi ekonomickým rozvojem a stavem životního prostředí. V blízkém okolí pracoviště autorů článku se nachází společnost Barum Continental, která nejenom, že náleží mezi významné podniky, ale rovněž výrazně využívá poznatky environmentálního managementu, o nichž je v textu pojednáno. Závěrem článku je také pojednání o ekologických informačních systémech, které nezbytně s rozvojem naší společnosti nabývají na významu. cs
dc.description.abstract This article deals with one of the most discussed topics these days - environment. The dynamic economic grow could show us the negative side and therefore it's very important to protect our environment. Environmental management and marketing and its influence on production is increasing. Companies have to introduce new systems of management. Barum Continental is one of these companies. The environmental policy is a part of the production system of Barum, and it is linked to the policy of the Continental AG and to the principal ideas defined by the top management. Its environmental system fulfils the strictest conditions. Some European subsidiaries are certified according to European standards EMAS. Environmental management relates closely to environmental (or green) marketing. "Green" marketing subsumes "green" products as well as "green" companies. Clearly, "green" marketing is part and parcel of the overall corporate strategy. en
utb.faculty Faculty of Management and Economics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1003415
utb.identifier.obdid 13553144
utb.source j-orig
dc.date.accessioned 2013-07-27T14:56:02Z
dc.date.available 2013-07-27T14:56:02Z
dc.rights Attribution-NonCommercial 4.0 International
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.rights.access openAccess
utb.contributor.internalauthor Kubík, Josef
utb.contributor.internalauthor Pilík, Michal
utb.contributor.internalauthor Brázdilová, Miroslava
utb.fulltext.affiliation Josef Kubik, Michal Pilik, Miroslava Brazdilova doc. Ing. Josef Kubík, CSc. & Ing. Michal Pilík Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav managementu, kubik@fame.utb.cz & pilik@fame.utb.cz Ing. Miroslava Brázdilová, Ph.D. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav informatiky a statistiky ; brazdilova@fame.utb.cz
utb.fulltext.dates Doručeno redakci: 13.3. 2005 Recenzováno: 4. 4. 2005 Schváleno k publikování: 12. 10.2005
utb.fulltext.sponsorship -
utb.fulltext.projects -
utb.fulltext.faculty Faculty of Management and Economics
utb.fulltext.faculty Faculty of Management and Economics
utb.fulltext.ou Department of Management
utb.fulltext.ou Department of Informatics and Statistics
utb.identifier.jel -
Find Full text

Files in this item

Show simple item record

Attribution-NonCommercial 4.0 International Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial 4.0 International