TBU Publications
Repository of TBU Publications

Využití poměrových ukazatelů a ekonomické přidané hodnoty pro benchmarking finančního řízení podniků

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Využití poměrových ukazatelů a ekonomické přidané hodnoty pro benchmarking finančního řízení podniků cs
dc.title The use of the finacial ratios and economic value added for benchmarking en
dc.contributor.author Knápková, Adriana
dc.relation.ispartof E+M Ekonomie a Management
dc.identifier.issn 1212-3609 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2003
utb.relation.volume 6
utb.relation.issue 3
dc.citation.spage 56
dc.citation.epage 60
dc.type article
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická univerzita v Liberci cs
dc.relation.uri http://www.ekonomie-management.cz/archiv/vyhledavani/detail/376-vyuziti-pomerovych-ukazatelu-a-ekonomicke-pridane-hodnoty-pro-benchmarking-financniho-rizeni-podniku/
dc.subject benchmarking cs
dc.subject rentabilita cs
dc.subject likvidita cs
dc.subject zadluženost cs
dc.subject ekonomická přidaná hodnota cs
dc.description.abstract Tento příspěvek se zabývá využitím benchmarkingu ve finančním řízení podniků. Benchmarking není jen myšlenka, je to především velice důležitý nástroj managementu, který by měl být aplikován na podnikové úrovni. Je to proces, který nám napomáhá v identifikaci cest k lepší výkonnosti a který motivuje management k provádění těchto změn. Na konkrétním příkladu jsou definovány silné a slabé stránky finančního řízení v porovnání s konkurenčními podniky v odvětví. K identifikaci silných a slabých stránek byly využity poměrové ukazatele (ziskovosti, likvidity, aktivity, zadluženosti) a rovněž tak Ekonomická přidaná hodnota (EVA). cs
dc.description.abstract This article deals with using Benchmarking in the Financial Management procedures of an enterprise. Benchmarking is not only an idea, but especially an important management tool which should be used and applied on the company level. It is a process that identifies ways of achieving better performance and which motivates managements to initiate the required changes. Basing on a concrete company, the strong and weak aspects of the financial management of this selected company in comparison with the standard results in its branch are identified. For the identification the strengths and weaknesses of the financial management are used the financial ratios (profitability ratios, liquidity ratios, asset utilization ratios, debt utilization ratios) and an Economic Value Added (EVA). en
utb.faculty Faculty of Management and Economics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1003190
utb.identifier.obdid 11552708
utb.source j-orig
dc.date.accessioned 2013-04-16T13:10:34Z
dc.date.available 2013-04-16T13:10:34Z
dc.rights Attribution-NonCommercial 4.0 International
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.rights.access openAccess
utb.contributor.internalauthor Knápková, Adriana
Find Full text

Files in this item

Show simple item record

Attribution-NonCommercial 4.0 International Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial 4.0 International