TBU Publications
Repository of TBU Publications

Krystalizace bočních řetězců u etylenových kopolymerů

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Krystalizace bočních řetězců u etylenových kopolymerů cs
dc.title On crystallization of side chains in ethylene copolymers en
dc.contributor.author Janíček, Miroslav
dc.contributor.author Čermák, Roman
dc.contributor.author Ponížil, Petr
dc.relation.ispartof Plasty a kaučuk
dc.identifier.issn 0322-7340 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2011
utb.relation.volume 48
utb.relation.issue 7-8
dc.citation.spage 199
dc.citation.epage 204
dc.type article
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) cs
dc.publisher Tomas Bata University in Zlín en
dc.description.abstract Byly studovány metalocenem katalyzované kopolymery etylenu a α-olefinů s délkou řetězce 8, 12, 18, resp. 26 uhlíků. Z informací získaných maloúhlovým rozptylem rentgenového záření vyplývá, že etylen-hexakosenový kopolymer s obsahem 3 mol. % hexakosenu v kopolymeru obsahuje další krystalickou strukturu vedle krystalitů hlavního řetězce. Jelikož nebyly pozorovány žádné jiné píky ve spektru širokoúhlého rozptylu, krystality bočních větví zřejmě mají stejné rozměry krystalové mřížky, jako převažující krystalická fáze. Protože byla krystalizace postranních řetězců prokázána pouze u hexakosenového kopolymeru s vyšším obsahem komonomeru, pro nukleaci a následnou krystalizaci je nutné dosáhnout nadkritické koncentrace dostatečně dlouhých bočních řetězců. Mimoto bylo zjištěno, že tloušťka mezilamelární amorfní vrstvy zůstává konstantní bez ohledu na délku či množství postranních řetězců. cs
dc.description.abstract The characterization of mechanics of the polyurethane elastomer is the object oft the paper. A hyperelastic material model was chosen for such characterization of the material behaviour, i.e. a nonlinear stress/strain relation had to be set. The material was tested in the uniaxial tension and in the equibiaxial tension tests to obtain hyperelastic material constants. The bubble inflation technique was used for the equibiaxil tension test. The James-Green-Simpson model was evaluated as the best of currently used hyperelastic models for this type of material. en
utb.faculty Faculty of Technology
utb.faculty University Institute
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1002876
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/11:43867497!RIV12-MSM-28110___
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28610/11:43867497!RIV12-MSM-28610___
utb.identifier.obdid 43867821
utb.source j-orig
dc.date.accessioned 2012-06-25T14:58:08Z
dc.date.available 2012-06-25T14:58:08Z
utb.ou Centre of Polymer Systems
utb.contributor.internalauthor Janíček, Miroslav
utb.contributor.internalauthor Čermák, Roman
utb.contributor.internalauthor Ponížil, Petr
Find Full text

Files in this item

Show simple item record