TBU Publications
Repository of TBU Publications

Finanční krize a soustava řízení Baťa: Makro- a mikro- reakce na krizové prostředí

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Finanční krize a soustava řízení Baťa: Makro- a mikro- reakce na krizové prostředí cs
dc.title Financial Crisis and Bata Management System: Macro- and Micro-reaction to Crisis Environment en
dc.contributor.author Zelený, Milan
dc.relation.ispartof Journal of Competitiveness
dc.identifier.issn 1804-1728 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2009
utb.relation.volume 1
utb.relation.issue 1
dc.citation.spage 3
dc.citation.epage 13
dc.type article
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) cs
dc.publisher Tomas Bata University in Zlín en
dc.relation.uri https://www.cjournal.cz/index.php?hid=clanek&bid=archiv&cid=1&cp=
dc.subject soustava řízení Baťa cs
dc.subject krize 30. let cs
dc.subject přidaná hodnota cs
dc.subject svobodný trh cs
dc.subject tržní regulace cs
dc.subject státní intervence cs
dc.subject kreativní destrukce cs
dc.subject Bata Management System en
dc.subject crisis of the 30s en
dc.subject added value en
dc.subject free market en
dc.subject market regulation en
dc.subject state intervention en
dc.subject creative destruction en
dc.description.abstract Tomáš i Jan Baťa oba museli řídit své globální podniky za podmínek místní, evropské i světové krize 20. a 30. let. Jejich podniky prosperovaly a ve 30. letech za celosvětové krize dosáhly nevídaného globálního rozmachu a rozkvětu. V této stati identifikujeme hlavní důvody proč může podnik prosperovat v prostředí všeobecné krize. Shrnujeme krizové hospodářské výsledky koncernu Baťa, porovnáváme klíčové statistiky, a zdůrazňujeme nosné, i když osobně rozdílné, myšlenky a hodnoty Tomáše i Jana Bati. Hlavním klíčem je existence výrazné a ucelené soustavy řízení podniku (SŘB), která jasně definuje společné zájmy a podmínky spolupráce zaměstnanců, manažerů a vlastníků. Každý podnik má volbu ve svých reakcích na krizi: 1. Pasivní makro-reakce, tj. lobbování a čekání na rozhodnutí, pravidla a finanční dotace ze strany státu, nebo 2. Aktivní mikro-reakce, tj. adaptace organizace a řízení podniku na převládající krizové podmínky a využití pasivity a vyčkávací „taktiky“ konkurence k uchopení nových konkurenčních výhod. Jde o to, zda volíme „stranu a vládu“ nebo soukromé podniky „svobodného trhu“ jako základ hospodářské výkonnosti a společenské prosperity. cs
dc.description.abstract Tomas and Jan Bata both had to manage their global enterprises under the conditions of local, European and world crises of the 20s and 30s. Yet, they prospered and during the worldwide depression of the 30s they achieved unprecedented global growth and flourish. In this essay we identify the main reasons why a firm can prosper in the environment of general crisis. We summarize economic results of Bata concern, compare its key statistics, and emphasize the fundamental albeit personally different ideas and values of Tomas and Jan Bata. The main key was the existence of a striking and fully integrated Bata management system (BMS) which clearly defined interests and conditions of cooperation among employees, managers and owners. Every company faces a choice in its reactions to a crisis: 1. Passive macro-reaction, e.g., waiting for decisions, rules or financial bailouts from the government, lobbying politicians, nurturing “survival”, or 2. Active micro-reaction, i.e. adjusting its business organization and management to the prevailing crisis conditions, exploiting the passivity and waiting “tactics” of competitors, creating new competitive advantage. The issue is: do they choose the “party and government” or the “free-market” private enterprise as the base of their economic performance and social prosperity? en
utb.faculty Faculty of Management and Economics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1002708
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28120/09:63508503!RIV10-MSM-28120___
utb.identifier.obdid 43860084
utb.identifier.obdid 43860061
utb.source j-orig
dc.date.accessioned 2012-02-16T16:00:21Z
dc.date.available 2012-02-16T16:00:21Z
dc.rights Attribution 4.0 International
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.rights.access openAccess
utb.contributor.internalauthor Zelený, Milan
Find Full text

Files in this item

Show simple item record

Attribution 4.0 International Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution 4.0 International