TBU Publications
Repository of TBU Publications

Biopsie sentinelové uzliny u karcinomu prsu v klinické praxi

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Biopsie sentinelové uzliny u karcinomu prsu v klinické praxi cs
dc.title Sentinel lymph node biopsy in the breast carcinoma in clinical practice en
dc.contributor.author Gatěk, Jiří
dc.contributor.author Hnátek, Lukáš
dc.contributor.author Dudešek, Bohumil
dc.contributor.author Vážan, Petr
dc.contributor.author Bakala, Jiří
dc.contributor.author Hradská, Kateřina
dc.contributor.author Kotoč, Július
dc.contributor.author Musil, Tomáš
dc.contributor.author Duben, Jiří
dc.relation.ispartof Rozhledy v chirurgii : měsíčník Československé chirurgické společnosti
dc.identifier.issn 0035-9351 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2008
utb.relation.volume 87
utb.relation.issue 4
dc.citation.spage 180
dc.citation.epage 185
dc.type article
dc.language.iso cs
dc.subject coloring agent en
dc.subject diagnostic agent en
dc.subject disulfine blue en
dc.subject fuchsine en
dc.subject macrosalb tc 99m en
dc.subject radiopharmaceutical agent en
dc.subject technetium Tc 99m nanocolloid en
dc.subject adult en
dc.subject aged en
dc.subject article en
dc.subject axilla en
dc.subject breast tumor en
dc.subject female en
dc.subject human en
dc.subject laboratory diagnosis en
dc.subject lymph node en
dc.subject lymphadenectomy en
dc.subject middle aged en
dc.subject pathology en
dc.subject sentinel lymph node biopsy en
dc.subject Adult en
dc.subject Aged en
dc.subject Aged, 80 and over en
dc.subject Axilla en
dc.subject Breast Neoplasms en
dc.subject Coloring Agents en
dc.subject False Negative Reactions en
dc.subject Female en
dc.subject Humans en
dc.subject Lymph Node Excision en
dc.subject Lymph Nodes en
dc.subject Middle Aged en
dc.subject Radiopharmaceuticals en
dc.subject Rosaniline Dyes en
dc.subject Sentinel Lymph Node Biopsy en
dc.subject Technetium Tc 99m Aggregated Albumin en
dc.description.abstract Cíl: V chirurgickém léčení časného karcinomu prsu biopsie sentinelové uzliny postupně nahradila disekci axilárních uzlin I. a II. etáže. Cílem studie je ověřit proveditelnost a spolehlivost metody v našich podmínkách. Metoda: V období od června 1998 do června 2007 bylo provedeno 458 biopsií sentinelové uzliny (SLNB). Ke značení uzlin byla nejdříve použita Patentblue a od roku 2000 kombinace radiokoloidu s gama sondou a Patentblue. Po SLNB následovala vždy disekce axily, od které bylo upuštěno u negativních sentinelových uzlin v roce 2002. Výsledky: Z celkového počtu 458 SLNB bylo do souboru zařazeno 382 pacientek. Pouze SLNB bez současné disekce axily byla provedena 170x. V 70 případech byla sentinelová uzlina pozitivní a následovala disekce axily. Non-sentinelové uzliny byly pozitivní 17x. Celkem bylo v základním souboru 382 biopsií vyšetřeno 899 sentinelových uzlin. Průměr byl 2,35. Falešně negativní uzliny byly zaznamenány u pacientek se SLNB a následnou disekcí axily 3x (4,6 %.) Nebyla registrována lokální recidiva v axile u negativní sentinelové uzliny bez následné disekce axily. Závěr: Biopsie sentinelové uzliny je bezpečná alternativa axilární disekce v chirurgické léčbě časného karcinomu prsu. cs
dc.description.abstract Aim: In the management of early breast carcinoma, biopsy of sentinel lymph nodes has gradually replaced dissection of Level I and II axillary nodes. The aim of the study is to assess feasibility and reliability of the method in our conditions. Method: From June 1998 to June 2007, a total of 458 sentinel no de biopsies (SLNB) were performed. Originally, patent blue sentinel node mapping was used. Since 2000, a combination of radiocolloid application and a gamma- probe (detector), as well as the patent blue, has been used. Originally, SLNBs were followed by axi1lary dissections, however, in 2002, the procedure was waived in cases of negative sentinel nodes findings. Results: Out of the total of 458 SLNB patients, 382 female patients were inc1uded in the study. SLNB, without concomitant axi1lary dissection, was performed in 170 subjects. In 70 subjects, the sentinel node was positive and they were indicated for axillary dissections. Positive non-sentinel nodes were detected 17 times. In total, 899 sentinel nodes were examined in the study group of 382 biopsies. The mean was 2.35. False negative nodes were recorded in three cases in female patients with SLNB and axi1lary dissection (4.6%). No local relapses in the axi1la were recorded in negative sentinel node findings without subsequent axi1lary dissections. Conclusion: Sentinel node biopsy is a safe alternative to axi1lary dissection in the surgical management of ear1y breast carcinoma. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1002433
utb.identifier.obdid 17552944
utb.identifier.scopus 2-s2.0-50349083679
utb.identifier.pubmed 18646656
utb.source j-scopus
dc.date.accessioned 2011-09-30T00:10:05Z
dc.date.available 2011-09-30T00:10:05Z
utb.contributor.internalauthor Gatěk, Jiří
utb.contributor.internalauthor Hnátek, Lukáš
utb.contributor.internalauthor Dudešek, Bohumil
utb.contributor.internalauthor Hradská, Kateřina
utb.contributor.internalauthor Kotoč, Július
utb.contributor.internalauthor Musil, Tomáš
utb.contributor.internalauthor Duben, Jiří
Find Full text

Files in this item

Show simple item record