TBU Publications
Repository of TBU Publications

Budoucí scénáře českého projektového řízení

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Budoucí scénáře českého projektového řízení cs
dc.title Future scenarios of Czech project management en
dc.contributor.author Hrazdilová Bočková, Kateřina
dc.relation.ispartof E+M Ekonomie a Management
dc.identifier.issn 1212-3609 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2009
utb.relation.volume 12
utb.relation.issue 3
dc.citation.spage 6
dc.citation.epage 18
dc.type article
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická univerzita v Liberci cs
dc.relation.uri http://www.ekonomie-management.cz/archiv/vyhledavani/detail/663-budouci-scenare-ceskeho-projektoveho-rizeni/
dc.subject projekt cs
dc.subject projektový management cs
dc.subject strategie cs
dc.subject scénáře cs
dc.subject rozhodující faktor úspěchu cs
dc.subject projekt a linka organizace cs
dc.subject project en
dc.subject project management en
dc.subject strategy en
dc.subject scenario en
dc.subject critical success factor en
dc.subject project and line organization en
dc.description.abstract V oblasti projektového řízení dochází k posunu formálního pojetí projektového řízení směrem ke komplexnímu přístupu. Původní inženýrská disciplína se transformuje do pracovního prostředí firem. Samotné projektové řízení v sobě zahrnuje i mnoho jiných manažerských disciplin. Prezentovaný příspěvek se zabývá definicí, analýzou a následným testováním potenciálních trendů a scénářů českého projektového řízení a to na základě rozsáhlého empirického výzkumu. Sumarizuje výsledky získaných informací a charakteristik z českých výrobních firem na základě průzkumu. Největší důraz je kladen na trendy projektového řízení v podmínkách české tržní ekonomiky. Je možno sumarizovat tyto trendy do tří typů projektového řízení. Tyto typy je možno exaktně charakterizovat prostřednictvím kritických faktorů úspěchu založených na principu normativního přístupu popsaného v ISO 900:2000. cs
dc.description.abstract In the project management area comes to the advance from the informal project management towards the complex access. The origin engineering discipline is transforming into the working organizational environment. The very project management integrates lots of other managerial disciplines. The presented paper deals with the definition, analyze and consequent testing of potential trends and scenarios of Czech project management on the base of the extensive research. It generalizes the experiences from the successive getting of information and characteristics of Czech enterprises management including the results of own survey. The essential is the enouncement of the project management trends in the conditions of Czech market economy. It is possible to summarize these trends into three types of project management. These types are possible to exactly characterize through the critical success factors based on the principles of normative access described in ISO 9000:2000. en
utb.faculty Faculty of Management and Economics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1001644
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28120/09:63508349!RIV10-MSM-28120___
utb.identifier.obdid 43858694
utb.identifier.scopus 2-s2.0-70350144659
utb.identifier.wok 000270771700002
utb.source j-riv
dc.rights Attribution-NonCommercial 4.0 International
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.rights.access openAccess
utb.contributor.internalauthor Hrazdilová Bočková, Kateřina
Find Full text

Files in this item

Show simple item record

Attribution-NonCommercial 4.0 International Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial 4.0 International