TBU Publications
Repository of TBU Publications

Development of metallcomplex amino acids synthons for the asymmetric preparation of alpha-amino acids by stereoselective introduction of a side chain

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Development of metallcomplex amino acids synthons for the asymmetric preparation of alpha-amino acids by stereoselective introduction of a side chain en
dc.contributor.author Popkov, Alexandr
dc.contributor.author Hanusek, Jiří
dc.contributor.author Čermák, Jiří
dc.contributor.author Langer, Vratislav
dc.contributor.author Jirásko, Robert
dc.contributor.author Nádvorník, Milan
dc.contributor.author Holčapek, Michal
dc.relation.ispartof Journal of Radioanalytical Nuclear Chemistry
dc.identifier.issn 0236-5731 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2010
utb.relation.volume 285
utb.relation.issue 3
dc.citation.spage 621
dc.citation.epage 626
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Springer Dordrecht en
dc.subject aminoacids en
dc.subject 6-[18F]FDOPA en
dc.subject stereoselectivity en
dc.subject nickel en
dc.subject PET en
dc.subject Schiff bases en
dc.description.abstract V tomto sdělení je popsáno vyhodnocení jedenácti nových kovových komplexů alaninu jako syntonů nesoucích C2-symetrické benzolové skupiny groups s elektron-donorovými a elektron-akceptorovými substituenty. Alpha-Methylované glycinové syntony (komplexy alaninu) byly vyhodnoceny vedle alaninových syntonů za účelem hlubšího porozumění vztahu mezi jejich strukturami a stereochemií monoalkylovaných produktů a výběru několika kandidátů pro jejich další testování k stereospecifické přípravě 6-[18F]FDOPA. Nejlepšími kandidáty pro vývoj postupu přípravy 6-[18F]FDOPA jsou analoga komplexů 3 -5 odvozená od glycinu. V modelové epimerizační reakci vykázala nejlepší výsledky, mnohem lepší než dříve popsaná látka 2. Komplexy 3, 5 a 8 se ukázaly jako nejlepší při asymetrické přípravě beta-13C značené alpha-aminoisomáselné kyseliny. Byla testovány při přípravě alpha-methyl aminokyselin jako je 6-[18F]-alpha-methylDOPA a 2-[18F]-alpha-methyltyrosine. cs
dc.description.abstract In this communication the evaluation of eleven new metalocomplex alanine synthons bearing C2-symmetric benzyl groups with electron-donating and electron-withdrawing substituents is described. Alpha-Methylated glycine synthons (alanine complexes) were evaluated alongside alanine synthons in order to obtain a deeper understanding of the relationship between their structures and stereochemistry of monoalkylated products and to choose several candidates for their further tests for stereospecific preparation of 6-[18F]FDOPA. Glycine-derived analogues of the complexes 3-5 are the best candidates for the development of a 6-[18F]FDOPA preparation procedure. In the model epimerization reaction they demonstrated the best performance, much better compared to the previously described compound 2. Complexes 3, 5, and 8 are the best in asymmetric preparation of beta-13C monolabelled alpha-aminoisobutyric acid. The have to be tested in the preparation of alpha-methyl amino acids like 6-[18F]-alpha-methylDOPA and 2-[18F]-alpha-methyltyrosine. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1001229
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/10:63510063!RIV11-MSM-28110___
utb.identifier.obdid 43863180
utb.identifier.wok 000281089300030
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Popkov, Alexandr
Find Full text

Files in this item

Show simple item record