TBU Publications
Repository of TBU Publications

Obsah minerálních prvků v evropských odrůdách dřínu obecného (Cornus mas L.)

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Obsah minerálních prvků v evropských odrůdách dřínu obecného (Cornus mas L.) cs
dc.title Content of mineral elements in Euroepan cultivars of Cornelian cherry (Cornus mas L.) en
dc.contributor.author Rop, Otakar
dc.contributor.author Mlček, Jiří
dc.contributor.author Řezníček, Vojtěch
dc.relation.ispartof Zahradnictví
dc.identifier.issn 1213-7596 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2010
utb.relation.volume 51
utb.relation.issue 8
dc.citation.spage 8
dc.citation.epage 10
dc.type article
dc.language.iso cs
dc.publisher Profi Press s.r.o. cs
dc.relation.uri http://zahradaweb.cz/obsah-mineralnich-prvku-v-evropskych-odrudach-drinu-obecneho-cornus-mas-l/
dc.subject Cornelian cherry en
dc.subject cultivation en
dc.subject cultivars en
dc.subject mineral elements en
dc.description.abstract Potravinářské využití plodů dřínu obecného (Cornus mas L.) má u nás dlouhou tradici. Přestože v současnosti patří toto ovoce mezi okrajové druhy, je možno zaznamenat zvyšování zájmu o kultivaci této plodiny. Je to dáno její nenáročností na prostředí a hodnotnými plody s vysokou antioxidační aktivitou a velmi vysokými obsahy minerálních prvků. Cílem našeho měření bylo stanovit vybrané minerální prvky u 9 ruských, ukrajinských, slovenských a rakouských odrůd. Nejvíce zastoupeným prvkem byl draslík. U všech sledovaných minerálních prvků byly zaznamenány v průměru dvojnásobná až trojnásobná množství obsahu ve srovnání s našimi běžnými druhy ovoce. Plody dřínů měly až desetinásobná množství železa a manganu než je uváděno u jablek. cs
dc.description.abstract Alimentary utilization of Cornelian cherry (Cornus mas L.) fruit has a long tradition in our country. Although at present this fruit belongs to marginal species, it is possible to observe an increasing interest in the cultivation of this crop plant because of its low requirements for the environment and valuable fruit with high antioxidant activity as well as high contents of mineral elements. The aim of our measurement was to determine chosen mineral elements in 9 cultivars of Russian, Ukrainian, Slovak and Austrian origin. The most represented element was potassium. In all mineral elements under investigation on average two or even three times higher amounts were recorded in comparison with our common fruit species. Cornelian cherry fruit had up to ten times higher contents of iron and manganese than it is presented in apples. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1001204
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/10:63509493!RIV11-MSM-28110___
utb.identifier.obdid 43864554
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Rop, Otakar
utb.contributor.internalauthor Mlček, Jiří
Find Full text

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

Show simple item record