TBU Publications
Repository of TBU Publications

Spectrophotometric study of time stability and acid-base characteristics of chelerythrine and dihydrochelerythrine

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Spectrophotometric study of time stability and acid-base characteristics of chelerythrine and dihydrochelerythrine en
dc.contributor.author Absolínová, Helena
dc.contributor.author Jančář, Luděk
dc.contributor.author Jančářová, Irena
dc.contributor.author Vičar, Jaroslav
dc.contributor.author Kubáň, Vlastimil
dc.relation.ispartof Central European Journal of Chemistry
dc.identifier.issn 1895-1066 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2010
utb.relation.volume 8
utb.relation.issue 3
dc.citation.spage 626
dc.citation.epage 632
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Springer Wien en
dc.identifier.doi 10.2478/s11532-010-0038-7
dc.relation.uri http://www.springerlink.com/content/l37h542718482813/
dc.subject Chelerythrin en
dc.subject Dihydrochelerythrine en
dc.subject Time stability en
dc.subject UV-VIS spectral characteristics en
dc.subject Equilibrium constants en
dc.description.abstract Časová stabilita, acidobasické a optické vlastnosti dihydrochelerythrinu (DHCHE) v UV-VIS spektrální oblasti byly studovány spektrofotometricky v prostředí voda:methanol a voda:ethanol. DHCHE je stabilní v silně kyselém prostředí (pH < 3) a při vyšších množstvích (60% v/v) alkoholů. Acidobasické characteristiky a UV-VIS spektrální vlastnosti chelerythrinu (CHE) byly studovány ve vodných roztocích v přítomnosti různých koncentrací HCl, HNO3, H2SO4, H3PO4 a jejich směsí. Zřetelné posuny tvorných částí absorbančních-pH (A-pH) křivek do alkalické oblasti byly pozorovány v závislosti na typu a koncentraci inertního elektrolyte (nejvýraznější pro HNO3 a HCl). Odpovídající rovnovážné konstanty pKR+ reakce mezi nabitou iminium Q+ částicí a nenabitou QOH částicí (pseudo-basí, 6-hydroxy-dihydro derivátem) chelerythinu vypočtené pomocí numerické interpretace of A-pH křivek za použití počítačového programu SQUAD-G computer leží v rozsahu 8.51-9.31. Nejvýraznější změny delta pKR+ (0.75 a 0.53) byly pozorovány pro H3PO4 a H2SO4, respective. Primární efekt ionových částic a iontové síly byl potvrzen v přítomnosti přídavků NaCl a KCl. Síla interakcí CHE s biomakromolekulárními sloučeninami (např., peptidy, proteiy, nukleovými kyselinami etc.) může být ovlivněna díky pozorovaným vlivům kationů i anionů inertních elektrolytů na acidobasické chování CHE i DHCHE. cs
dc.description.abstract Time stability, acid-base and UV-VIS spectral proper ties of dihydrochelerythrine (DHCHE) were studied spectrophotometrically in water:methanol and water:ethanol media. DHCHE is stable in strongly acid milieu (pH < 3) and at the higher amounts (60% v/v) alcohol. Acid-base characteristics and UV-VIS spectral proper ties of chelerythrine (CHE) were studied in aqueous solutions in the presence of different concentrations of HCl, HNO3, H2SO4, H3PO4 and their mixtures. Remarkable shifts of formation par ts of absorbance-pH (A-pH) curves to the alkaline medium were observed depending on the type and concentration of iner t electrolyte (most remarkable for HNO3 and HCl). The corresponding equilibrium constants pKR+ of the transition reaction between charged iminium Q+ and uncharged QOH (pseudo-base, 6-hydroxy-dihydro derivative) forms of chelerythine were calculated using a numerical interpretation of A-pH curves by a SQUAD-G computer program which ranged from 8.51-9.31. The highest changes of deltapKR+ (0.75 and 0.53) were observed for H3PO4 and H2SO4, respectively. The priority effect of ionic species and ionic strength was confirmed in the presence of additions of NaCl and KCl. The strength of interaction of CHE with biomacromolecular compounds (i.e., peptides, proteins, nucleic acids etc.) may be affected because of the observed influence of both cation and anion of the iner t electrolyte on acid-base behavior. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1001184
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/10:63509466!RIV11-MSM-28110___
utb.identifier.obdid 43864486
utb.identifier.scopus 2-s2.0-77951914440
utb.identifier.wok 000277021300020
utb.source j-riv
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
dc.rights.access openAccess
utb.contributor.internalauthor Kubáň, Vlastimil
Find Full text

Files in this item

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported