TBU Publications
Repository of TBU Publications

Reologické chování polymerních tavenin plněných vláknem při nízké rychlosti smykové deformace. část I: Modelování reologických vlastností

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Reologické chování polymerních tavenin plněných vláknem při nízké rychlosti smykové deformace. část I: Modelování reologických vlastností cs
dc.title Rheological behaviour of fiber-filled polymer melts at low shear rate - Part. I. Modeling of rheological properties en
dc.contributor.author Hausnerová, Berenika
dc.contributor.author Honková, Natálie
dc.contributor.author Lengálová, Anežka
dc.contributor.author Kitano, Takeshi
dc.contributor.author Sáha, Petr
dc.relation.ispartof Polimery
dc.identifier.issn 0032-2725 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2008
utb.relation.volume 53
utb.relation.issue 7-8
dc.citation.spage 505
dc.citation.epage 512
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Industrial Chemistry Research Institute (ICRI) en
dc.relation.uri http://www.ichp.pl/polimery-hausnerova-honkova-lengalova-kitano-saha-charakterystyka
dc.subject polymer melt cs
dc.subject polypropylene cs
dc.subject polyethylene cs
dc.subject carbon fibers cs
dc.subject rheological properties cs
dc.subject polymer melt en
dc.subject filler en
dc.subject modeling of rheological properties en
dc.subject viscosity en
dc.subject yield stress en
dc.subject shear rate en
dc.description.abstract Článek prezentuje modely, které se používají pro popis chování nenewtonských kapalin, jakými jsou vysoce plněné polymery vykazující prahové napětí. Je diskutován vliv sil, které vznikají vlivem geometrických a fyzikálních interakcí mezi částicemi plniva, na vlastnosti materiálu. Tyto síly závisí na typu, velikosti a tvaru částic plniva a v případě vláken rovněž na jejich orientaci. Příspěvek věnuje pozornost deformaci a toku shluků vláken v tavenině pod napětím. Jsou rovněž prezentovány rovnice pro popis prostorově a rovinně orientovaných vláken cs
dc.description.abstract In this review the models applied for the description of non-Newtonian liquids were presented. Highly filled polymer melts showing distinct yield stress are such liquids. The effects of forces of geometrical and physical interactions among the filler particles on the properties were discussed. These interactions forces depend on the type, size and shape of filler particles and in case of fibers also on their orientation. The deformations and flow of fibers assemblies in the melt under shear stress were discussed. The equations used for description of three- or two-dimensionally oriented fibers sets are presented. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000948
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/08:63507367!RIV09-MSM-28110___
utb.identifier.obdid 43855462
utb.identifier.scopus 2-s2.0-49249110494
utb.identifier.wok 000258117700001
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Hausnerová, Berenika
utb.contributor.internalauthor Honková, Natálie
utb.contributor.internalauthor Lengálová, Anežka
utb.contributor.internalauthor Kitano, Takeshi
utb.contributor.internalauthor Sáha, Petr
Find Full text

Files in this item

Show simple item record