TBU Publications
Repository of TBU Publications

Reologické chování polymerních tavenin plněných vláknem při nízké rychlosti smykové deformace. Část II: Experimentální výzkum

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Reologické chování polymerních tavenin plněných vláknem při nízké rychlosti smykové deformace. Část II: Experimentální výzkum cs
dc.title Rheological behaviour of fiber-filled polymer melts at low shear rate - Part II. Experimental investigation en
dc.contributor.author Hausnerová, Berenika
dc.contributor.author Honková, Natálie
dc.contributor.author Lengálová, Anežka
dc.contributor.author Kitano, Takeshi
dc.contributor.author Sáha, Petr
dc.relation.ispartof Polimery
dc.identifier.issn 0032-2725 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2008
utb.relation.volume 53
utb.relation.issue 9
dc.citation.spage 649
dc.citation.epage 656
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Industrial Chemistry Research Institute (ICRI) en
dc.relation.uri http://www.ichp.pl/polimery-hausnerova-honkova-lengalova-kitano-saha
dc.subject polymer melt cs
dc.subject polypropylene cs
dc.subject polyethylene cs
dc.subject carbon fibers cs
dc.subject rheological properties cs
dc.subject polymer melt en
dc.subject filler en
dc.subject modeling of rheological properties en
dc.subject viscosity en
dc.subject yield stress en
dc.subject shear rate en
dc.description.abstract Studie popisuje reologické vlastnosti tavenin polyetylenu a polypropylenu plněných uhlíkovým vláknem za nízkých rychlostí smykové deformace, které byly měřeny reometrem kužel ? deska. Taveniny s vysokých obsahem vláken vykazují komplexní smykové chování, které je ovlivněno koncentrací vláken, jejich délkou a distribucí délky, a také rychlostí smykové deformace a vlastnostmi matrice. Článek rovněž popisuje prahové napětí a časovou a napěťovou závislost vlastností, které jsou porovnávány s předcházejícími výsledky. Smykové chování v úzké štěrbině reometru kužel ? deska ovlivňuje shlukování vláken, na druhé straně vliv nízké smykové rychlosti na strukturu shluků vláken je zanedbatelný. cs
dc.description.abstract In this study, rheological properties of carbon fiber-filled polypropylene and polyethylene melts at low shear rate were measured using a cone-plate rheometer. The melts with high fiber loading show complex shear flow depending on the fiber concentration, its length and length distribution, as well as on shear rate and matrix characteristics. The existence of yield stress and time-dependent or shear-strain-dependent properties are also discussed and compared with previous results. The shear flow in the narrow gap of cone-plate rheometer influences the fiber assembly. However, the effect of low shear rate on the structure of fiber assembly is negligible. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000947
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/08:63507366!RIV09-MSM-28110___
utb.identifier.obdid 43855459
utb.identifier.scopus 2-s2.0-51049114683
utb.identifier.wok 000258944300005
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Hausnerová, Berenika
utb.contributor.internalauthor Honková, Natálie
utb.contributor.internalauthor Lengálová, Anežka
utb.contributor.internalauthor Kitano, Takeshi
utb.contributor.internalauthor Sáha, Petr
Find Full text

Files in this item

Show simple item record