TBU Publications
Repository of TBU Publications

Antibakteriální polyvinylalkoholový films obsahující nanočástice střibra: příprava a charakterizace

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Antibakteriální polyvinylalkoholový films obsahující nanočástice střibra: příprava a charakterizace cs
dc.title Antibacterial poly(vinyl alcohol) film containing silver nanoparticles: preparation and characterization en
dc.contributor.author Galya, Tsermaa
dc.contributor.author Sedlařík, Vladimír
dc.contributor.author Kuřitka, Ivo
dc.contributor.author Novotný, Radko
dc.contributor.author Sedlaříková, Jana
dc.contributor.author Sáha, Petr
dc.relation.ispartof Journal of Applied Polymer Science
dc.identifier.issn 0021-8995 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2008
utb.relation.volume 110
utb.relation.issue 5
dc.citation.spage 3178
dc.citation.epage 3185
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher John Wiley & Sons, Inc. en
dc.identifier.doi 10.1002/app.28794
dc.relation.uri http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/app.28794/abstract
dc.subject polyvinylalkohol cs
dc.subject dusičnan stříbrný cs
dc.subject antibakteriální polymerní film cs
dc.subject TEM cs
dc.subject DSC cs
dc.subject UV-VIS cs
dc.subject mechanické vlastnosti cs
dc.subject nanočástice cs
dc.subject polyvinyl alcohol en
dc.subject silver nitrate en
dc.subject antibacterial en
dc.subject polymer film en
dc.subject TEM en
dc.subject DSC en
dc.subject UV-VIS en
dc.subject mechanical properties en
dc.subject nanoparticles en
dc.description.abstract V současnosti výrazně vzrůstá význam antibakteriálních materiálů. tato práce se zabývá charakterizací struktury, mechanických, optických, tepelných a antibakteriálních vlastností polymerních filmů na bázi polyvinylalkoholu modifikovaného dusičnanem stříbrným, který může nacházet uplatnění jako krytí ran či pro ochranné povlaky. K charakterizaci připravených filmů bylo použito TEM, UV-VIS a XRD spektroskopie, optická mikroskopie, DSC, tahové zkoušky a analýza antibakteriálních vlastností pomocí difúzního agarového testu proti Escherichia coli a Staphylococcus aureus. Výsledky ukazují velmi dobré antibakteriální vlastnosti filmů, zlepšení mechanických vlastností (do 1 hm. % Ag) a formaci nanočástic Ag. Navíc bylo prokázáno, že tepelná historie materiálu má zásadní vliv na mnořství vyredukovaného stříbra. cs
dc.description.abstract The importance of antibacterial materials for biomedical applications is growing nowadays. The presented paper deals with the characterization of structural, mechanical and thermal properties and of antibacterial polymeric films based on polyvinyl alcohol (PVA) and silver nitrate, which can find their applicability in wound dressing components and protective coating. The methods of transmission electron microscopy, UV-VIS and XRD spectroscopy, optical microscopy, differential scanning calorimetry, stress-strain analysis and agar diffusion test were used to characterize the polymer films prepared. The results showed strong antibacterial activity against Escherichia coli and Staphylococcus aureus already at the lowest addition level of silver nitrate. An improvement of mechanical properties (Young?s modulus) was also noticed due to a modification of PVA with silver nitrate up to 1 wt. % of silver content. Furthermore, the results show a strong effect of the thermal history of the sample preparation on the degree of silver-ion reduction and formation of nanoparticles. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000857
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/08:63506994!RIV09-MPO-28110___
utb.identifier.obdid 43855904
utb.identifier.scopus 2-s2.0-56749159724
utb.identifier.wok 000260102800084
utb.source j-riv
dc.description.sponsorship Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic within the National Sustainability Programme project [LO1303 (MSMT-7778/2014)]
utb.contributor.internalauthor Galya, Tsermaa
utb.contributor.internalauthor Sedlařík, Vladimír
utb.contributor.internalauthor Kuřitka, Ivo
utb.contributor.internalauthor Sedlaříková, Jana
utb.contributor.internalauthor Sáha, Petr
Find Full text

Files in this item

Show simple item record