TBU Publications
Repository of TBU Publications

Hodnocení aerobní biologické rozložitelnosti plastů v půdním prostředí GC a IR analýzou plynné fáze

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Hodnocení aerobní biologické rozložitelnosti plastů v půdním prostředí GC a IR analýzou plynné fáze cs
dc.title Evaluating the aerobic biodegradability of plastics in soil environments through GC and IR analysis of gaseous phase en
dc.contributor.author Dřímal, Pavel
dc.contributor.author Hoffmann, Jaromír
dc.contributor.author Družbík, Martin
dc.relation.ispartof Polymer Testing
dc.identifier.issn 0142-9418 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2007
utb.relation.volume 26
utb.relation.issue 6
dc.citation.spage 729
dc.citation.epage 741
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Elsevier en
dc.identifier.doi 10.1016/j.polymertesting.2007.03.008
dc.relation.uri https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0142941807000505
dc.subject půdní testy cs
dc.subject biodegradace cs
dc.subject plynová chromatografie cs
dc.subject IR spektroskopie cs
dc.subject acidimetrie cs
dc.subject Soil tests en
dc.subject Biodegradation en
dc.subject Gas chromatography en
dc.subject IR spectroscopy en
dc.subject Acidimetry en
dc.description.abstract Ověření různých alternativ testování biologické rozložitelnosti polymerů v půdních podmínkách s využitím plynově chromatografické analýzy plynné fáze (obsahu CO2 a O2) a respirometru Micro-Oxymax (IR analýza CO2, analýza O2 paramagnetickým analyzátorem) pro sledování biologického rozkladu. Konfrontace naměřených výsledků se standardním acidimetrickým postupem stanovení CO2. cs
dc.description.abstract The verification of various alternatives for testing the biodegradability of polymers under soil conditions with utilization of gas chromatography to analyse the gaseous phase (CO2 and O2 content), Micro-Oxymax respirometer (IR analysis of CO2, analysis of O2 by paramagnetic analyser) to observe the biodegradation. Comparison of measured results with a standard acidimetric procedure for determining CO2. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000725
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/07:63505257
utb.identifier.obdid 15553648
utb.identifier.scopus 2-s2.0-34547671124
utb.identifier.wok 000249413800005
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Dřímal, Pavel
utb.contributor.internalauthor Hoffmann, Jaromír
Find Full text

Files in this item

Show simple item record