TBU Publications
Repository of TBU Publications

Biologická rozložitelnost polyvinylalkoholu půdními mikroorganismy

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Biologická rozložitelnost polyvinylalkoholu půdními mikroorganismy cs
dc.title Biodegradation of polyvinyl alcohol by soil microorganisms en
dc.contributor.author Dřímal, Pavel
dc.contributor.author Hoffmann, Jaromír
dc.contributor.author Růžička, Jan
dc.relation.ispartof Plasty a kaučuk
dc.identifier.issn 0322-7340 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2007
utb.relation.volume 44
utb.relation.issue 3-4
dc.citation.spage 79
dc.citation.epage 84
dc.type article
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB), Fakulta technologická cs
dc.subject polyvinylalkohol cs
dc.subject půda cs
dc.subject biodegradace cs
dc.subject bakterie cs
dc.subject Polyvinylalcohol en
dc.subject Soil en
dc.subject Biodegradation en
dc.subject Bacteria en
dc.description.abstract V této práci byla sledována biorozložitelnost PVA půdním směsným mikrobiálním společenstvem. Byla potvrzena velmi omezená schopnost půdních mikroorganismů rozkládat čistý PVA (cca 10% rozklad během 300 hodin) a bylo prokázáno, že se jedná především o odstraňování zbytkových acetátových skupin, neboť vzorky PVA s vyšším zastoupením těchto skupin poskytovaly odpovídající vyšší hodnoty biologických spotřeb kyslíku. Dále bylo v práci prokázáno, že ani dlouhodobý kontakt půdního inokula s PVA (adaptace v rozsahu 50 dnů) nevedl ke zlepšení biodegradability; došlo jen ke zkrácení lagové fáze a nepodstatnému zvýšení stupně rozkladu (na cca 13 %). Přídavek vybraných sekundárních alkoholů do směsi PVA+PQQ však měl pozitivní vliv na rozklad polymeru; byl zaznamenán nárůst procenta biodegradace z původních 10 % na cca 33 % během 300 hodin testu, pravděpodobně díky indukci mikrobiálních enzymů typu oxidas sekundárních alkoholů. cs
dc.description.abstract In this study the PVA biodegradation using soil mixed microbial consortium was studied. A very limited capability of soil microorganisms (involved in soil extract) to PVA biodegradation was confirmed (approx. 10 % during 300 hours). It was proved that the degradation level was done by the removal of residual acetyl units only, because the PVA samples with higher portions of these units revealed correspondingly higher values of biological oxygen demands. Further tests showed that long-term contact of soil microflora with PVA (up to 50 days of acclimation) did not improve the PVA biodegradation en
dc.description.abstract lag phase shortening and insignificantly higher biodegradation (approx. 13 %) were achieved only. However, the addition of selected secondary alcohols together with pyrroloquinoline quinone lead to interestingly higher polymer biodegradation (33 % during 300 hours), probably due to the induction of microbial secondary alcohol oxidases. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000686
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/07:63505114
utb.identifier.obdid 15553001
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Dřímal, Pavel
utb.contributor.internalauthor Hoffmann, Jaromír
utb.contributor.internalauthor Růžička, Jan
Find Full text

Files in this item

Show simple item record