TBU Publications
Repository of TBU Publications

Akustické vlastnosti zpevněných lehčených jílů

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Akustické vlastnosti zpevněných lehčených jílů cs
dc.title The acoustical properties of consolidated expanded clay granulates en
dc.contributor.author Vašina, Martin
dc.contributor.author Hughes, David C.
dc.contributor.author Horoshenkov, Kirill V.
dc.contributor.author Lapčík, Lubomír
dc.relation.ispartof Applied Acoustics
dc.identifier.issn 0003-682X Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2006
utb.relation.volume 67
utb.relation.issue 8
dc.citation.spage 787
dc.citation.epage 796
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Pergamon Elsevier Science Ltd. en
dc.identifier.doi 10.1016/j.apacoust.2005.08.003
dc.relation.uri https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003682X0500126X
dc.subject šíření zvuku v granulátech cs
dc.subject proces zpevňování cs
dc.subject cementové pojivo cs
dc.subject akustická impedance cs
dc.subject koeficient pohltivosti cs
dc.subject kontrola hluku cs
dc.subject Sound propagation in granular media en
dc.subject consolidation process en
dc.subject cementitious binder en
dc.subject acoustic impedance en
dc.subject absorption coefficient en
dc.subject noise control en
dc.description.abstract Příspěvek se zabývá systematickým studiem akustických a neakustických vlastností zpevněných porézních vzorků lehčených jílovitých granulátů. Vliv velikosti částice na akustické chování zpevněných lehčených jílů je je vyšetřen experimentálně a teoreticky. Tato práce zahrnuje porovnání dat naměřených a předpokládaných hodnot činitele pohltivosti a normalizované akustické povrchové impedance. Je demonstrováno, že hodnoty tokového činitele a směrodatné odchylky v rozdělení velikosti pórů nezávisí významně na velikosti materiálu kameniva. Empirické vyjádření, které souvisí s odporem proti toku zpevněné granulátové směsi, bylo odvozeno z naměřených dat. Tyto výsledky připravují cestu pro rozvoj jednoduchého praktického modelu, který bude schopen spojit akustické vlastnosti zpevněné granulátové směsi údaji o charakteristické velikosti částic a pórovitosti. Tyto materiály jsou strukturálně robustní a snadné integrovat se ve strukturách budov a dálnic za účelem snižovat hladiny environmentálního hluku a zlepšit akustickou kvalitu prostor. cs
dc.description.abstract The paper presents a systematic study of acoustic and non-acoustic properties of consolidated porous samples of expanded clay granulates. The effect of the particle size on the acoustic performance of consolidated expanded clays is investigated experimentally and theoretically. This work involves a comparison of the measured and predicted values of the absorption coefficient and normalised acoustic surface impedance data. It is demonstrated that the values of tortuosity and standard deviation in the pore size distribution do not depend significantly on the size of the material aggregate. An empirical expression which links the flow resistivity of the consolidated granular mix has been derived from the measured data. These results pave the way for the development of a simple practical model which will be able to link the acoustic properties of a consolidated granular mix with the characteristic particle dimension and the porosity data. These materials are structurally robust and easy to integrate in buildings and highway structures to control the levels of environmental noise and improve the acoustic quality of spaces. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000678
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/06:63504790
utb.identifier.obdid 14555962
utb.identifier.scopus 2-s2.0-33645999363
utb.identifier.wok 000237123000005
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Vašina, Martin
utb.contributor.internalauthor Lapčík, Lubomír
utb.fulltext.affiliation M. Vašina a, D.C. Hughes b, K.V. Horoshenkov b,*, L. Lapčík Jr. a a Institute of Physics and Material Engineering, Thomas Bata University in Zlin, 760 05 Zlin, Czech Republic b School of Engineering, Design and Technology, University of Bradford, Bradford BD7 1DP, United Kingdom
Find Full text

Files in this item

Show simple item record