TBU Publications
Repository of TBU Publications

Molekulární přesmyk 1-substituovaných 3-aminochinolin-2,4-dionů při jejich reakci s močovinou a nitromočovinou. Syntéza a přeměny reakčních intermediátů.

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Molekulární přesmyk 1-substituovaných 3-aminochinolin-2,4-dionů při jejich reakci s močovinou a nitromočovinou. Syntéza a přeměny reakčních intermediátů. cs
dc.title Molecular rearrangement of 1-Substituted 3-Aminoquinoline-2,4-diones in Their Reaction with with Urea and Nitrourea. Synthesis amd Transformations of Reaction Intermediates en
dc.contributor.author Klásek, Antonín
dc.contributor.author Kovář, Michal
dc.contributor.author Hoza, Ignác
dc.contributor.author Lyčka, Antonín
dc.contributor.author Holčapek, Michal
dc.relation.ispartof Journal of Heterocyclic Chemistry
dc.identifier.issn 0022-152X Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2006
utb.relation.volume 43
utb.relation.issue 5
dc.citation.spage 1251
dc.citation.epage 1260
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Hetero Corporation en
dc.identifier.doi 10.1002/jhet.5570430517
dc.relation.uri http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jhet.5570430517/abstract
dc.subject aminochinolindiony cs
dc.subject deriváty močoviny cs
dc.subject reakční mechanismus cs
dc.subject Aminoquinolinediones en
dc.subject urea derivatives en
dc.subject reaction mechanism en
dc.description.abstract Titulní látky reagují s nitromočovinou za vzniku odpovídajících uredoderivátů a jejich cyklických isomerů. Oba typy látek byly přesmyknuty na tři různé typy produktů působením kyseliny octové. cs
dc.description.abstract The title compounds react with nitrourea to give corresponding ureido derivatives and their cyclic isomers. Both types of compounds were rearranged to three different types of products by the action of acetic acid. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000656
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/06:63504707
utb.identifier.obdid 14555734
utb.identifier.scopus 2-s2.0-33750941360
utb.identifier.wok 000241541900017
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Klásek, Antonín
utb.contributor.internalauthor Kovář, Michal
utb.contributor.internalauthor Hoza, Ignác
Find Full text

Files in this item

Show simple item record