TBU Publications
Repository of TBU Publications

Získaná biodegradabilita polyethylenů obsahujících prooxidanty

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Získaná biodegradabilita polyethylenů obsahujících prooxidanty cs
dc.title Acquired biodegradability of polyethylenes containing pro-oxidant additives en
dc.contributor.author Koutný, Marek
dc.contributor.author Sancelme, M.
dc.contributor.author Dabin, C.
dc.contributor.author Pichon, N.
dc.contributor.author Delort, Anne-Marie
dc.contributor.author Lemaire, Jacques
dc.relation.ispartof Polymer Degradation and Stability
dc.identifier.issn 0141-3910 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2006
utb.relation.volume 91
utb.relation.issue 7
dc.citation.spage 1495
dc.citation.epage 1503
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Elsevier en
dc.identifier.doi 10.1016/j.polymdegradstab.2005.10.007
dc.relation.uri https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0141391005004611
dc.subject adenosin trifosfát cs
dc.subject polyethylen cs
dc.subject biodegradace cs
dc.subject pro-oxidant cs
dc.subject fotooxidace cs
dc.subject termooxidace cs
dc.subject Adenosine triphosphate en
dc.subject Polyethylene en
dc.subject Biodegradation en
dc.subject Pro-oxidant en
dc.subject Photooxidation en
dc.subject hermo-oxidation en
dc.description.abstract Byla studována biodegradabilita HDPE a LDPE filmů obsahujících vyváženou směs antioxidantů a prooxidantů za působení definovaných bakteriálních kmenů Rhodococcus rhodochrous and Nocardia asteroides v minerálním médiu. Po abiotické preoxidaci zahrnující fotooxidaci a termooxidaci odpovídající asi 3 rokům ve venkovních podmínkách byly vzorky inokulovány, inkubovány 200 dnů a během této doby byla metabolická aktivita sledována pomocí stanovení ATP. Současně byly kultury sledovány také pomocí optické mikroskopie a FTIR spektroskopie. První úvodní fáze rychlého růstu způsobeného přítomností nízkomolekulárních látek byla následována dlouhým obdobím stabilní metabolické aktivity naznačující, že mikroorganismy stále získávali energii ze substrátu, ovšem evidentně menší rychlostí. Doplňkové analýzy provedené na konci inkubace ukázaly, že během experimentu byla patrně pozměněna pouze povrchová vrstva vzorku. cs
dc.description.abstract Biodegrability of high density polyethylene film (HDPE) and low density polyethylene film (LDPE) both containing a balance of antioxidants and pro-oxidants was studied with defined microbial strains particularly with Rhodococcus rhodochrous and Nocardia asteroides in mineral medium. After an abiotic pre-treatment consisting of photooxidation and thermo-oxidation corresponding to about 3 years of outdoor weathering the samples were inoculated, incubated up to 200 days and during the period their metabolic activities were followed by measuring adenosine triphosphate content. Simultaneously the cultures were also monitored by optical microscopy and FTIR spectroscopy. The first initial phase of fast growth caused by the presence of low molecular extractable compounds was followed by a long period of stabilized metabolic activity suggesting that microorganisms continued to gain energy from the substrate but evidently at a much slower rate. Complementary analysis performed at the end of incubation revealed that during the experiment time biodegradation processes probably affected surface layer of materials only. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000648
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/06:63504693
utb.identifier.obdid 14555112
utb.identifier.scopus 2-s2.0-33645137358
utb.identifier.wok 000237776100011
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Koutný, Marek
Find Full text

Files in this item

Show simple item record