Show simple item record


dc.title Inovace managementu cs
dc.title Innovation of the management en
dc.contributor.author Dytrt, Zdenek
dc.contributor.author Stříteská, Michaela
dc.contributor.author Tomancová, Lucie
dc.relation.ispartof Acta Universitatis Bohemiae Meridionales
dc.identifier.issn 1212-3285 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2010
utb.relation.volume 12
utb.relation.issue 2
dc.citation.spage 79
dc.citation.epage 84
dc.type article
dc.language.iso cs
dc.publisher Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích cs
dc.relation.uri http://ojs.ef.jcu.cz/acta/article/view/298
dc.subject inovace cs
dc.subject manažerská etika cs
dc.subject shareholder management cs
dc.subject stakeholder management cs
dc.subject corporate social responsibility cs
dc.subject innovation en
dc.subject managerial ethics en
dc.subject shareholder management en
dc.subject stakeholder management en
dc.subject corporate social responsibility en
dc.description.abstract V současném managementu se často setkáváme s tím, že teoreticky uznávaná východiska nejsou v manažerské praxi plně dodržována. Jako příklad lze uvést systémové chápání podniku. V teorii je podnik definován jako relativně izolovaný systém, avšak praxe tuto skutečnost často nerespektuje a umožňuje podniku chovat se jako absolutně izolovaný systém. Proto se setkáváme s novými pojmy shareholder management a stakeholder management, které na tento rozpor upozorňují. Pokud praxe nerespektuje teoretické poznatky, management přestává plnit svůj strategický cíl a vytváří cestu ke konzumnímu myšlení i konzumní společnosti. Probíhající ekonomická krize tyto závěry potvrzuje a upozorňuje na jednu z hlavních příčin, za kterou lze považovat absenci etiky v managementu. Cílem příspěvku je inspirovat k zamyšlení nad možnostmi změny dosud uplatňované filozofie managementu. pozn. Tento příspěvek byl uskutečněn za finanční podpory Interní grantové agentury FaME UTB ve Zlíně ? Projekt etické kultivace (D/09/3) řešený v roce 2009. cs
dc.description.abstract The contemporary management is often faced with the fact that in theory accepted basis are not in managerial practice fully followed. As an example, could be stated the understanding of the company as a system. In theory, an enterprise is defined as a relatively isolated system, but the practice often does not respect this fact and allows the company to act as an absolutely isolated system. Therefore, we encounter new concepts shareholder management and stakeholder management, which draw attention to this contradiction. If the practice does not respect the theoretical findings, management ceases to fulfil its strategic objective and creates a path to consumer thinking and consumer society. The ongoing economic crisis confirms these findings and highlights one of the main reasons which could be considered as lack of ethics in management. The aim of this paper is to inspire the reader to reflect on the possible changes of management philosophy. en
utb.faculty Faculty of Management and Economics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000304
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28120/10:63509743!RIV11-MSM-28120___
utb.identifier.obdid 43862827
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Dytrt, Zdenek
utb.contributor.internalauthor Tomancová, Lucie
utb.fulltext.affiliation Z. Dytrt, M. Stříteská, L. Tomancová doc. Ing. Zdenek Dytrt, CSc. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta managementu a ek onomiky Ústav managementu a marketing u M ostní 5139, 760 01 Zlín E-mail: zdenek.dytrt@tiscali.cz Ing. Michaela Stříteská, Ph.D. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní, Ústav ekonomiky a managementu S tudentská 95, 532 10 Pardubice E-mail: michaela.strites ka@upce.cz Ing. Lucie Tomancová Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta managementu a ek onomiky Ústav managementu a marketingu M ostní 5139, 760 01 Zlín E -mail: tomancova@fame.utb.cz
utb.fulltext.dates -
utb.fulltext.references [1] KOŘENÁŘ, V., PICHANIČ, M., VEBER, J. Vývoj managementu ve dvacátém století. In Management. Základy, prosperita, globalizace. 1. vyd. Praha: Management Press, 2005. Kap. 11, s. 287-310. [2] VALENTA, F. Tvůrčí aktivita - inovace - efekty. 1.vyd. Praha: Svoboda, 1969. ISBN 25-093-69. [3] ŠÁDA, V. Diagnóza průmyslového podniku. 1.vyd. Praha: SNTL, 1976. [4] HARVEY, S. J. Business dilemmas and responsibilities. In Manažerská etika - inspirace pro 21. století. VI. díl. 1. vyd. Hradec Králové: WAMAK, 2009. s. 71-78. [5] TOMANCOVÁ, L., STŘÍTESKÁ, M. Společenská a sociální odpovědnost firmy. In Etika v manažmente. 1. vyd. Prešov: Filozofická fakulta Prešovské univerzity, 2008. s. 108-123. [6] STŘÍTESKÁ, M. Balanced Scorecard jako nástroj integrace CSR do podniku. In Manažerská etika- inspirace pro 21. století. VI. díl. 1. vyd. Hradec Králové: WAMAK, 2009. s. 139-145. [7] DYTRT, Z. et al. Manažerské kompetence v Evropské unii. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2004. 157 s. ISBN 80-7179-889-4. [8] DYTRT, Z. et al. Etika v podnikatelském prostředí. 1. vyd . Praha: Grada, 2006. 196 s. ISBN 80-247-1589-9.
utb.fulltext.sponsorship -
utb.fulltext.projects -
Find Full text

Files in this item

Show simple item record