Show simple item record


dc.title Kooperativní výuka cs
dc.title Cooperative teaching and learning en
dc.contributor.author Ďurišová, Libuše
dc.relation.ispartof Paidagogos
dc.identifier.issn 1213-3809 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2010
utb.relation.volume 11
utb.relation.issue 1
dc.citation.spage 1
dc.type article
dc.language.iso cs
dc.publisher Paidagogos - společnost pro filosofii, teorii a praxi výchovy a vzdělávání, o. s. cs
dc.relation.uri http://www.paidagogos.net/issues/2010/1/3/article.php
dc.subject kompetence cs
dc.subject kooperace cs
dc.subject kooperativní výuka cs
dc.subject Národní program rozvoje vzdělávání v ČR (Bílá kniha) cs
dc.subject rámcový vzdělávací program cs
dc.subject efektivita kooperativní výuky cs
dc.subject výzkum cs
dc.subject klima třídy cs
dc.subject competences en
dc.subject cooperation en
dc.subject cooperative teaching and learning en
dc.subject National Programme for the Development of Education in the Czech Republic (White Paper) en
dc.subject General Education Programme en
dc.subject effectiveness of cooperative teaching and learning en
dc.subject research en
dc.subject class enviroment. en
dc.description.abstract Škola by měla u žáků vytvořit a dále rozvíjet kompetence, které jsou nezbytné pro život v současné i budoucí společnosti. Proto také Národní program rozvoje vzdělávání v ČR i Rámcový vzdělávací program uvádějí požadavek rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých. Splnění tohoto požadavku může zajistit jedna z inovativních forem výuky - kooperativní výuka. Záměrem příspěvku je proto podat nejen základní informace o pojmu ?kooperativní výuka? a její historii, ale zejména o její efektivnosti, kterou potvrzují mnohé výzkumy prováděné v různých zemích, a také o jejím vlivu na klima třídy. cs
dc.description.abstract School should create and than elvolve at the pupils the competences necessary for life in the present and future society. Therefore the National Programme for the Development of Education in the Czech Republic and General Education Programme feature demand to evolve the ability at the pupils to cooperate and respect work and success of their own and of the others as well. Fulfilment of this demand may ensure one of the innovative education forms ? cooperative education. The aim of this paper is not only to show the basic information about the term ?cooperative education? with it´s history, however to show it´s effectiveness comfirmed by many researches pursued in different countries on one hand and it´s influence on the class environment on the other hand. en
utb.faculty Faculty of Management and Economics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000252
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28120/10:63509687!RIV11-MSM-28120___
utb.identifier.obdid 43863444
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Ďurišová, Libuše
utb.fulltext.affiliation PaedDr. Libuše Ďurišová, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně Poříčí 7, 603 00 Brno, Česká republika dr.libuse.durisova@seznam.cz
utb.fulltext.dates -
utb.fulltext.sponsorship -
utb.fulltext.projects -
utb.fulltext.faculty -
utb.fulltext.ou -
Find Full text

Files in this item

Show simple item record