TBU Publications
Repository of TBU Publications

Online recruitment practices in family mid size companies

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Online recruitment practices in family mid size companies en
dc.contributor.author De Alwis, Adambarage Chamaru
dc.relation.ispartof Scientific Papers of the University of Pardubice. Series D. Faculty of Economics and Administration
dc.identifier.issn 1211-555X Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2010
utb.relation.volume 1
utb.relation.issue 16
dc.citation.spage 127
dc.citation.epage 140
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Pardubice cs
dc.relation.uri http://dspace.upce.cz/bitstream/10195/38066/1/DeAlwisChamaruA_OnlineRecruiment_2010.pdf
dc.subject e-nábor cs
dc.subject řízení lidských zdrojů cs
dc.subject internet cs
dc.subject e-Recruitment en
dc.subject Human Resource Management en
dc.subject Internet en
dc.description.abstract Tento článek prezentuje současný rozvoj internetu jako je nábor v rodinných firem v Srí Lanky kontextu. Metodika studie byla provedena na rodinných firem v různých odvětvích sběrem dat pomocí dotazníků a následné rozhovory. Výsledky ukazují, že úroveň používání internetu k náboru je poměrně nižší. Nicméně to znamená, že dojde ke zvýšení využití internetu pro nábor do budoucna se očekává pokrok v oblasti IT infrastruktury a cenovou dostupnost cs
dc.description.abstract This paper presents current development of the Internet as recruitment in family companies in Sri Lankan context. The methodology of the study was conducted on family companies in different industries by collecting data through questionnaires and follow up interviews. Results indicate that usage level of internet for recruitment process is comparatively lower. However it indicates that there will be an increase usage of internet for recruitment in the future with the expected advancements in the IT infrastructure availability and affordability. en
utb.faculty Faculty of Management and Economics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000209
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28120/10:63509626!RIV11-MSM-28120___
utb.identifier.obdid 43863464
utb.source j-riv
dc.rights Attribution 4.0 International
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.rights.access openAccess
utb.contributor.internalauthor De Alwis, Adambarage Chamaru
Find Full text

Files in this item

Show simple item record

Attribution 4.0 International Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution 4.0 International