TBU Publications
Repository of TBU Publications

Lokalizační faktory malého a středního podnikání v podmínkách ekonomiky ČR

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Lokalizační faktory malého a středního podnikání v podmínkách ekonomiky ČR cs
dc.title Location factors of small and medium entrepreneurship under the economic conditions of the Czech Republic en
dc.contributor.author Damborský, Milan
dc.contributor.author Wokoun, René
dc.relation.ispartof E+M Ekonomie a Management
dc.identifier.issn 1212-3609 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2010
utb.relation.volume 13
utb.relation.issue 2
dc.citation.spage 32
dc.citation.epage 42
dc.type article
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická univerzita v Liberci cs
dc.relation.uri http://www.ekonomie-management.cz/archiv/vyhledavani/detail/708-lokalizacni-faktory-maleho-a-stredniho-podnikani-v-podminkach-ekonomiky-cr/
dc.subject lokalizace cs
dc.subject investice cs
dc.subject podnikání cs
dc.subject regionální rozvoj cs
dc.subject Location en
dc.subject Localization en
dc.subject Investment en
dc.subject Entrepreneurship en
dc.subject Regional Development Location en
dc.subject Localization en
dc.subject Investment en
dc.subject Entrepreneurship en
dc.subject Regional Development Location en
dc.subject Localization en
dc.subject Investment en
dc.subject Entrepreneurship en
dc.subject Regional Development en
dc.description.abstract Za první významný milník výzkumu problematiky lokalizace v teoretickém pojetí je možno označit vytvoření prvních lokalizačních teorií založených na předpokladech dokonalé konkurence, na které navazuje celá řada pozdějších lokalizačních teorií. Po zpochybnění předpokladů dokonalé konkurence byla modifikována také lokalizační teorie. Problematice dosažení určité úrovně monopolizace je věnován např. Hotellingův model. Z teoretického směru lokalizace služeb je třeba zmínit zejména klasickou teorii centrálních míst W. Christallera. Z francouzského prostředí vychází polarizační teorie, která má silné vazby na problematiku klastrů (je používána k jejich identifikaci). Specifický směr představují behaviorální a institucionální přístupy zpochybňují např. některé předpoklady racionálního chování jednotlivců a firem. Základem všech lokalizačních teorií je hledání faktorů lokalizace. Faktory lokalizace jsou specifické vlastnosti daných míst, které mají vliv na umístění socioekonomických aktivit. Jedná se o problematiku, která je vysoce aktuální i v současném národním hospodářství České republiky při snižujícím se významu materiálově orientovaných faktorů. Na základě empirického výzkumu lze provést následující kategorizaci faktorů SME vázaných na lokální či regionální dodavatelský či odběratelský trh ČR dle významnosti v lokalizačním procesu. První kategorii tvoří faktory, jejichž význam pro SME je nezpochybnitelný napříč sektorovou a velikostní strukturou. Do této kategorie patří ze sledovaných faktorů pouze geografická (dopravní) blízkost odbytového trhu. Protipólem této kategorie jsou faktory, které nejsou významné ani v jedné z velikostních nebo sektorových kategorií. Do této (druhé) kategorie patří možnost získat exklusivní postavení na daném trhu a možnost spolupráce s konkurencí a získání informací od konkurence. Třetí kategorii tvoří faktory, které jsou významné v některé ze sledovaných sektorových či velikostních kategoriích. Sem patří geografická blízkost (vzdálenost) konkurence (její význam lze identifikovat v terciárním sektoru a u velikostní kategorie mikrofirmy), geografická blízkost dodavatelů (faktor významný pro střední firmy), dostupnost komplementárních služeb (významná pro všechny velikostní kategorie a v sekundárním a terciárním sektoru), hospodářský růst regionu (významný pro všechny velikostní kategorie a v sekundárním a terciárním sektoru), kopírování konkurence (významné v primárním sektoru a v kategorii středních firem). Stanovená hypotéza určující existenci universálních lokalizačních faktorů vázaných na lokální či regionální dodavatelský a odběratelský trh v ČR definovaná ?I přes značně různé určení lokalizačních faktorů v teorii lokalizace, existují lokalizační faktory malého a středního podnikání vázané na lokální či regionální dodavatelský a odběratelský trh v ČR, které lze označit za universální, tj. takové, které zvyšují atraktivnost daného místa pro většinu podnikatelských subjektů malého a středního podnikání.? byla na základě provedeného testování s nízkou nejistotou vyvrácena. Napříč sektory a velikostními kategoriemi je významný pouze faktor geografická (dopravní) blízkost odbytového trhu. Tento faktor však v žádném případě nelze označit za universální. Výsledky fakticky determinují možnosti dalšího výzkumu lokalizačních faktorů. Jako logické pokračování výzkumu lze identifikovat hledání specifických lokalizačních faktorů dle jednolitých oborů ekonomiky. cs
dc.description.abstract The first location theories are based on assumptions of perfect competition (e.g. J. H. von Thünen, A. Weber). These theories build fundaments for other classic or modern theories of location decision-making process. Modification of location theory was realized after deconstruction of assumptions of perfect competition (e.g. Hotelling´s model, A. Lösch). The key point of the location service sector theory is the central places theory (W. Christaller). The influence of French background is important in pole development theory given base for interpretation of spatial dimension of modern spatial cluster this theory. The behavioural theory?s authors deconstructed the assumptions of rational behavior of consumers and firms. The realized empirical research in 284 small and medium firms (SME) is a base for classification of location decision making factors. The empirical research was aimed to verification of SME factors realized on local or regional supplier and customer's market in the Czech Republic. The universality of location factors is tested. Geographical (transport) nearness of the customer?s market (factors important for SME location decision making process irrespective of sector and size character) forms the first category. The reverse category (factors insignificant over the sector and size character) is formed by the possibility to gain an unique market position, possibility to cooperate with competitiveness and improve information position about its activities. The third category (factors important partly) is formed by geographical nearness (distance) of competitiveness (important in tertiary sector and for micro-firm location decision making process), geographical nearness of suppliers (important for medium firms), accessibility of complementary services, regional economic growth (important over size characteristic and in secondary and tertiary sector) and copying of competitiveness (important in primary sector and category of medium firms). None of tested location decision-making factors can be determined as a universal one (important for majority of firms irrespective of sector and size characterization). en
utb.faculty Faculty of Management and Economics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000179
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28120/10:63509545!RIV11-MSM-28120___
utb.identifier.obdid 43862282
utb.identifier.scopus 2-s2.0-77953598955
utb.identifier.wok 000283638300003
utb.source j-riv
dc.rights Attribution-NonCommercial 4.0 International
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.rights.access openAccess
utb.contributor.internalauthor Damborský, Milan
utb.contributor.internalauthor Wokoun, René
utb.fulltext.affiliation Milan Damborský, René Wokoun Ing. Milan Damborský Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta managementu a ekonomiky Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva damborsky@fame.utb.cz prof. RNDr. René Wokoun, CSc. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta managementu a ekonomiky Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva wokoun@fame.utb.cz
utb.fulltext.dates Doručeno redakci: 8. 1. 2010 Recenzováno: 18. 2. 2010; 28. 2. 2010 Schváleno k publikování: 12. 4. 2010
utb.fulltext.references [1] BALDWIN, J. R., BECKSTEAD, D., BROWN, W. M., RIGBY, D. L. Agglomeration and the Geography of Localization Economies in Canada. Regional Studies. 2008. roč. 42, s. 117 – 132. ISSN 1360-0591. [2] BLAŽEK, J. Teorie regionálního rozvoje. In: Wokoun, R. a kol.: Regionální rozvoj, východiska regionálního rozvoje, regionální politika, teorie, strategie a programování. Praha: Linde Praha, 2008. s. 220 – 281. ISBN 978-80-7201-699-0. [3] BUČEK, M. a kol. Regionálny rozvoj – novšie teoretické koncepcie. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave. 2006. ISBN 80-225-2151-5. [4] DAMBORSKÝ, M., ŘÍHOVÁ, G., Přímé zahraniční investice v ČR. Regionální studia. 2008. roč. 2, č. 1, s. 22 – 28. ISSN 1803-1471. [5] DURANTON, G., OVERMAN, H. G. Exploring the deatailed location patterns of U.K. manufacturing industries using microgeographic data. Journal of Regional Science. 2008, roč. 48, č. 1, s. 213 – 243. ISSN 0022-4146. [6] GROTE, M. H., TAEUBE, A. F. Offshoring the financial services industry: implications for the evolution of Indian IT clusters. Environment and Planning. 2006, roč. 38, s. 1287 – 1305. ISSN 0308-518X. [7] GUIMARAES, P., FIGUEIREDO, O., WOODWARD, D. Industrial location modeling: Extending the random utility framework. Journal of Regional Science. 2004, roč. 44, č. 1, s. 1 – 20. ISSN 0022-4146. [8] HIRSCHMAN, O. A. The Strategy of Economic Development. New Haven: Yale University Press. 1958. ISBN 0300001177. [9] HOLMAN, R. a kol. Dějiny ekonomického myšlení. Praha: C. H. Beck, 2001. ISBN 80-7179-631-X. [10] HUDEC, O. a kol. Podoby regionálneho a miestneho rozvoja. Košice: Ekonomická fakulta Technické university. 2009. ISBN 978-80-553-0117-4. [11] IVANIČKA, K. Základy téorie a metodologie socioekonomickej geografie, Bratislava: Státní pedagogické nakladatelství. 1983. [12] JEŽEK, J. Prostorová a regionální ekonomika. Plzeň: Vydavatelství Západočeské univerzity. 1998. ISBN 80-7082-483-2. [13] KUCIŃSKI, K. Geografia ekonomiczna, zarys teoretyczny. Varšava: Szkola Glówna Handlowa w Warszawie, 2004. [14] LÖSCH, A. The Economics of Location. New Haven: Yale University Press, 1954. ISBN 0300007272. [15] MAIER, G., TÖDTLING, F. Regionálna a ur- banistická ekonomika, Bratislava: ELITA, 1997. ISBN 8080440441. [16] MALINOVSKÝ, J. Inovační politika, politika výzkumu a vývoje a jejich regionální aspekty v ČR. Regionální studia. 2007. roč. 1, č. 1, s. 28 – 36. ISSN 1803-1471. [17] MERVART, J. Základy metodologie vědy: aplikace na ekonomické vědy. Praha: Svoboda, 1977. [18] MORI, T., NISHIKIMI, K., SMITH, E. T. The Number-Average Size Rule: A New Empirical Relationship Between Industrial Location and City Size. Journal of Regional Science. 2008, roč. 48, č. 1, s. 165 – 211. ISSN 0022-4146. [19] MYRDAL, G. Economic theory and under-developed regions. London: Duckworth, 1957. [20] OCHRANA, F. Metodologie vědy: úvod do problému. Praha: Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1609-4. [21] PAVELKOVÁ, D. Klastry jako nástroj zvýšení konkurenceschopnosti firem. E+M Ekonomie a Management, 2008, roč. 11, č. 3, s 62 – 71. ISSN 1212-3609. [22] PELEGRÍN, A., BOLANCÉ, C. Regional Foreign Direct Investment in Manufacturing, Do Agglomeraton Economies Matter? Regional Studies. 2008, č. 4, s. 505 – 522. ISSN 1360-0591. [23] PERROUX, F. Note sur la notion de pôle de croissance. Paris: Economie Appliquée. č. 8. 1955, s. 307–320. ISSN 0013-0494. [24] PHELPS, N. A. Cluster of Capture? Manufacturing Foreign Direct Investment, External Economies and Agglomeration. Regional Studies. 2008, roč. 42. s. 457 – 473. ISSN 1360-0591. [25] RYCHEN, F., ZIMMERMANN, J. Clusters in the Global Knowledge-based Economy: Knowledge Gatekeepers and Temporary Proximity. Regional Studies. 2008, roč. 42, s. 767 – 776. ISSN 1360-0591. [26] TORRE, A. On the Role Played by Temporary Geographical Proximity in Knowledge Transmission. Regional Studies. 2008, roč. 42, č. 6, s. 869 – 889. ISSN 1360-0591. [27] VELOSO, F. M. Understanding Local Content Decisions: Economic Analysis and Application to the Automotive Industry, Journal of Regional Science. 2006, roč. 46, č. 4, s. 747-772. ISSN 0022-4146. [28] WIELOŃSKI, A. Lokalizacja dzialalności gospodarczej: teoretyczne podstawy. Varšava: Uniwersytet Warszawski, 2004. ISBN 83-89502-45-3. [29] WÖHE, G. Úvod do podnikového hospodářství. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 1995. ISBN 80-7179-014-1.
utb.fulltext.sponsorship -
utb.fulltext.projects -
Find Full text

Files in this item

Show simple item record

Attribution-NonCommercial 4.0 International Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial 4.0 International