TBU Publications
Repository of TBU Publications

The raw milk quality from organic and conventional agriculture

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title The raw milk quality from organic and conventional agriculture en
dc.contributor.author Čuboň, Juraj
dc.contributor.author Foltys, Vladimír
dc.contributor.author Haščík, Peter
dc.contributor.author Kačániová, Miroslava
dc.contributor.author Ubrežiová, Iveta
dc.contributor.author Kráčmar, Stanislav
dc.contributor.author Vavrišínová, Klára
dc.relation.ispartof Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis
dc.identifier.issn 1211-8516 OCLC, Ulrich, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2008
utb.relation.volume 56
utb.relation.issue 5
dc.citation.spage 25
dc.citation.epage 30
dc.type article
dc.language.iso en
dc.identifier.doi 10.11118/actaun200856050025
dc.relation.uri http://acta.mendelu.cz/media/pdf/actaun_2008056050025.pdf
dc.subject Calcium en
dc.subject Fat en
dc.subject Heat stability en
dc.subject Microbiological quality en
dc.subject Protein en
dc.subject Bacteria (microorganisms) en
dc.description.abstract V práci sme porovnávali kvalitu mlieka z ekologického a konvenčného chovu. Počet somatických buniek v ekologickom mlieku bol 219.10^3 ml-1 a v konvenčnom 242.10^3 ml-1. Najvyšší počet somatických buniek v ekologickom mlieku bol v decembri (336.103.mP) a v konvenčnom mlieku v novembri (336.10^3 KTJ.ml-1). Celkový počet mikroorganizmov bol v ekologickom mlieku 86.103 KTJ.ml- 1 a v konvenčnom mlieku 51.10^3KTJ.ml-l Počet koliformných baktérií v ekologickom mlieku bol 554 KTJ.ml-1 a v konvenčnom mlieku 269. KTJ.mP. Počet koliformných baktérií vo všetkých vzorkách Konvenčného mlieka bol pod 1000.ml-1avekologickommliekusme zistili najvyššiu hodnotu v mesiaci február (1000 KTJ.ml-1). Priemerný obsah tuku v ekologickom mlieku bol 4,23 g.100g-1 a v konvenčnom 4,11 g.100g-1 Najnižší obsah tuku v ekologickom mlieku sme zistili v mesiaci máj (3,4 g.100g-1) A v konvenčnom mlieku v máji a v auguste zhodne 3,7g.100g-1 V ekologickom mlieku sme zistili priemerný obsah bielkovín 3,41 g.100g-1 a v konvenčnom 3,39 g.100g-1 V ekologickom mlieku bol najnižší podiel bielkovín v auguste 3,18 g.100g-la v konvenčnom v máji 3,05 g.100g-1 Naopak najvyšší podiel bielkovín v ekologickom mlieku bol v decembri 3,75 g.100g-1 a v konvenčnom tiež v decembri 3,65 g.100g-l Termorezistencia bola v biomlieku signifikantne vyššia (1,86 ml) v porovnaní s konvenčným mliekom (1,38 ml). Nižší počet somatických buniek v ekologickom mlieku (219.103.ml-1) naznačuje, že pravidlá ekologického poľnohospodárstva a nariadenie rady EU 2092/1991 vytvárajú vhodné podmienky pre zdravotný stav mliečnej žľazy, čo je základnou podmienkou pre výrobu kvalitného mlieka. V biomlieku sme zistili vyšší celkový počet mikroorganizmov (86.10^3. ml-1), avšak ich počet ani v jednom odbere nepresiahol hodnotu stanovenú Nariadením rady EU 1662/2006 (max. 100.103.ml-1). Je možné konštatovať, že aj pri rešpektovaní prísnejších požiadaviek na čistiace a dezinfekčné prostriedky v ekologickom poľnohospodárstve sú vytvorené vhodné podmienky pre výrobu kvalitného biomlieka. Lepšia termostabilita (1,86 ml) a vyšší obsah vápnika (144,29 mg.100g-l ) v biomlieku naznačujú, že je vhodnejšie aj pre výrobu vysoko tepelne spracovaných výrobkov a výrobu syrov. cs
dc.description.abstract The average total bacteria count was 88.10^3 CFU.ml-1 in the organic milk and 51.10^3 CFU.ml-1 in conventional milk. In accordance to Council regulations EU 2092/1991 in organic agriculture and the processing of nondegradable detergents can not be used because of environmental protection. Total bacteria count in organic milk in every sample is in accordance with Commission regulations 1662/2006 EU and 284/2004. The milk for human consumption can be processed when contains mostly 100.103CFU.ml-1 of total bacteria count. Lower somatic cells in organic milk (219.10^3.ml-1) shows that conditions of organic farming are suitable for health of mammary gland Higher calcium content 144.29 mg.l00g-1 and better heat resistant (1.86 ml) corresponded with higher technological quality of organic milk. In the organic milk was higher fat content (4.23 g 100g-1), protein (3.41 g.100g-1) and lower lactose content (4.72 g.100g-1) . The organic milk had significantly higher content of calcium (144.29 mg.100g-1) and higher milk heat stability (1.38ml). Technological and chemical parameters of organic milk are more suitable mainly to cheese production. It seems that better conditions for health state are in the organic farming and this could be one of the important factors for improvement of cow longevity in the future. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1002416
utb.identifier.obdid 43857505
utb.identifier.scopus 2-s2.0-57449119144
utb.source j-scopus
dc.date.accessioned 2011-09-30T00:10:01Z
dc.date.available 2011-09-30T00:10:01Z
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.rights.access openAccess
utb.contributor.internalauthor Kráčmar, Stanislav
Find Full text

Files in this item

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International