TBU Publications
Repository of TBU Publications

Kontrolní postupy v účetnictví

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Kontrolní postupy v účetnictví cs
dc.title Control Procedures in Accounting en
dc.contributor.author Dolejšová, Miroslava
dc.relation.ispartof E+M Ekonomie a Management
dc.identifier.issn 1212-3609 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2008
utb.relation.volume 11
utb.relation.issue 1
dc.citation.spage 69
dc.citation.epage 73
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Technická univerzita v Liberci cs
dc.relation.uri http://www.ekonomie-management.cz/archiv/vyhledavani/detail/590-control-procedures-in-accounting/
dc.subject informační systém cs
dc.subject riziko cs
dc.subject bezpečnost cs
dc.subject účetnictví cs
dc.subject účetní kontroly cs
dc.subject Information system en
dc.subject risk en
dc.subject security en
dc.subject accounting en
dc.subject accounting controls en
dc.description.abstract Kontroly jsou obvykle spojovány s informačními systémy a účetnictvím. Účetní by mělo zajímat ověřování účetních dat a jejich bezpečnost. Ověření souvztažností účtů a účtového rozvrhu, kontroly věcné a formální správnosti účetních a daňových dokladů, deníku a hlavní knihy, kontroly syntetické a analytické evidence, ověření neobvyklých účetních transakcí, kontroly časového rozlišení nákladů a výnosů a kontroly celého účetnictví před termínem pro podání daňového přiznání by měly být pro účetní samozřejmostí. Stejně tak by měli účetní prověřovat parametry účetního systému jako například aktuální daň z přidané hodnoty, sazba sociálního a zdravotního pojištění, odpisová sazba, informace o účetní jednotce. Nejdůležitější kontrolou je neustálá kontrola účetních dat. Současně příspěvek popisuje doporučení v oblasti bezpečnosti účetních dat: pravidla pro práci s hesly, pravidla pro zálohování dat, pravidla pro uzavírání aplikací, pravidla elektronické pošty, pravidla při využívání Internetu a pravidla fyzické bezpečnosti dat. Pravidla uvedená výše a kontroly popsané v tomto příspěvku mohou napomoci účetním lépe si zabezpečit svá účetní data. Hlavním cílem tohoto příspěvku je seznámit čtenáře s významem informační bezpečnosti v účetnictví, využíváním kontrol v účetních informačních systémech a navrhnout doporučení účetním využívající účetní data v každodenní praxi. Je také určen těm, kteří si chtějí svá data mnohem lépe zabezpečit. cs
dc.description.abstract The controls are usually connected with the information systems and the accounting. The accountants should be interested in the verification of accounting data and their security. The verification of correspondence of accounts and the account classification, the controls of the objective and formal accuracy of the accounting and tax documents, the controls of the journal and the general ledger, the controls of the synthetic and analytical accounts, the verification of unusual accounting transactions, the controls of the accrued costs and deferred revenues and the controls of the complete accounting ahead of time for making return should be matter of course for the accountants. Likewise they should verify the parameters of the accounting system such as the current rate of value added tax, the rate of social and health insurance, the depreciation rate or information on the accounting entity. The most vital verification is the continuous control of the accounting data. At the same time the paper describes the recommendations in the accounting data security: the rules for the password handling, the rules for the data backup, the rules for the closing of applications, the rules for the electronic mail, the rules for Internet and the rules for the physical security of data. The rules mentioned above and the controls described in this paper can assist the accountants to better secure their accounting data. The main purpose of this paper is to familiarize the readers with the significance of information security in the accounting, the application of controls in the accounting information systems and to offer the recommendations for accountants using accounting data for the day-to-day exercitation. Likewise, it is intended for everybody who wants to secure his or her data. en
utb.faculty Faculty of Management and Economics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1001607
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28120/08:63507673!RIV09-MSM-28120___
utb.identifier.obdid 43855246
utb.identifier.scopus 2-s2.0-41549162807
utb.identifier.wok 000256749200007
utb.source j-riv
dc.rights Attribution-NonCommercial 4.0 International
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.rights.access openAccess
utb.contributor.internalauthor Dolejšová, Miroslava
Find Full text

Files in this item

Show simple item record

Attribution-NonCommercial 4.0 International Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial 4.0 International