TBU Publications
Repository of TBU Publications

Effect of hydrophilicity of polyaniline particles on their electrorheology: Steady flow and dynamic behaviour

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Effect of hydrophilicity of polyaniline particles on their electrorheology: Steady flow and dynamic behaviour en
dc.contributor.author Stěnička, Martin
dc.contributor.author Pavlínek, Vladimír
dc.contributor.author Sáha, Petr
dc.contributor.author Blinova, Natalia V.
dc.contributor.author Stejskal, Jaroslav
dc.contributor.author Quadrat, Otakar
dc.relation.ispartof Journal of Colloid and Interface Science
dc.identifier.issn 0021-9797 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2010
utb.relation.volume 346
utb.relation.issue 1
dc.citation.spage 236
dc.citation.epage 240
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Academic Press en
dc.identifier.doi 10.1016/j.jcis.2010.02.046
dc.relation.uri https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021979710002493
dc.subject polyanilin cs
dc.subject elektroreologie cs
dc.subject ustálený smyk cs
dc.subject oscilační režim cs
dc.subject hydrofilicita cs
dc.subject hydrofobicita cs
dc.subject Polyaniline en
dc.subject Electrorheology en
dc.subject Steady shear en
dc.subject Oscillatory mode en
dc.subject Hydrophilicity en
dc.subject Hydrophobicity en
dc.description.abstract Název: Efekt hydrofilicity polyanilinových částic na jejich elektroreologické chování: ustálený smykový tok a dynamické chování Elektroreologické vlastnosti suspenzí jsou výrazně ovlivněny hydrofilicitou dispergovaných částic. Jako modelový materiál byla použita polyanilinová báze protonovaná kyselinou sulfamovou, vinnou a perfluorooktansulfonovou poskytující částice s různou hydrofilicitou. Jak provedená měření ukázala, v nulovém elektrickém poli jsou díky dobré kompatibilitě mezi hydrofobními polyanilinovými částicemi a silikonovým olejem vzájemné interakce omezeny a viskozita suspenze je tak nízká. Pokud je však přiloženo elektrické pole, tuhost polarizovaných řetízkových struktur roste a následně tak roste i viskozita. Naopak, viskozita suspenze připravené s vysoce interakčních hydrofilních částic, které jsou nekompatibilní s olejem, je zejména v oblasti nízkých rychlostí smykových deformací vysoká a materiál se tak chová jako pseudoplastický. cs
dc.description.abstract Title: Effect of hydrophilicity of polyaniline particles on their electrorheology: Steady flow and dynamic behaviour Electrorheological properties of suspensions are considerably affected by hydrophilicity of suspension particles. As a model material, polyaniline base powder protonated with sulfamic, tartaric, or perfluorooctanesulfonic acids provided particles of various hydrophilicity. The experiments revealed that, in the absence of electric field, due to a good compatibility of hydrophobic polyaniline particles with silicone-oil medium, their interactions were limited and the viscosity of suspension was low. When the electric field was applied, the rigidity of the polarized chain structure of the particles increased and, consequently, viscosity increased as well. In the contrast, the field-off suspension viscosity of highly interacting hydrophilic particles, which are incompatible with the oil, was high especially at low shear rates, and the material had a pseudoplastic character. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1001205
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/10:63509494!RIV11-GA0-28110___
utb.identifier.obdid 43864555
utb.identifier.scopus 2-s2.0-77952541644
utb.identifier.wok 000277132700035
utb.source j-riv
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 Unported
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.rights.access openAccess
utb.contributor.internalauthor Stěnička, Martin
utb.contributor.internalauthor Pavlínek, Vladimír
utb.contributor.internalauthor Sáha, Petr
Find Full text

Files in this item

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 Unported Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 Unported