TBU Publications
Repository of TBU Publications

Heat-treated biodegradable films and foils of collagen hydrolysate crosslinked with dialdehyde starch

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Heat-treated biodegradable films and foils of collagen hydrolysate crosslinked with dialdehyde starch en
dc.contributor.author Langmaier, Ferdinand
dc.contributor.author Mokrejš, Pavel
dc.contributor.author Mládek, Milan
dc.relation.ispartof Journal of Thermal Analysis and Calorimetry
dc.identifier.issn 1388-6150 OCLC, Ulrich, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2010
utb.relation.volume 102
utb.relation.issue 1
dc.citation.spage 37
dc.citation.epage 42
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Springer Dordrecht en
dc.identifier.doi 10.1007/s10973-009-0525-2
dc.relation.uri http://www.springerlink.com/content/l31236x582pt0h45/
dc.subject kolagenní hydrolysát cs
dc.subject dialdehyd škrobu cs
dc.subject vytvrzování filmu cs
dc.subject tepelná exposice cs
dc.subject desintegrace filmu cs
dc.subject collagen hydrolysate en
dc.subject dialdehyde starch en
dc.subject film curing en
dc.subject thermal treatment en
dc.subject film disintegration en
dc.description.abstract Gely kolagenních hydrolysátů (H) zesíťovaných dialdehydem škrobu (DAS) se vyznačují silnou tendencí ke stárnutí, což může znamenat jisté problémy při jejich zpracování na biodegradabilní obalové materiály. Připraví-li se filmy či folie litím, které se poté exponují po určitou dobu (1-4 h) při 105 oC, jest možné eliminovat jejich stárnutí. Rozpustnost tepelně-exponovaných filmů ve vodě jest zachována, nicméně jest závislá na době teplené exposice a na množství DAS ve filmu; doba rozpadu filmu se prodlužuje z 1-1,5 h na 1.300 h (přibližně 54 dnů). To je pravděpodobně způsobeno funkčními skupina, které původně byly blokovány sorbovanou vodou, které se uvolnily a přispěly ke tvorbě mezi-řetězcových H-vazeb. Pokles teploty skelného přechodu takto připravených filmů se mění v závislosti na obsahu sorbované vody v intervalu 90,2-189 oC. cs
dc.description.abstract Gels of collagen hydrolysate (H) cross-linked with dialdehyde starch (DAS) are marked by a strong tendency to aging, which means a certain problem during their processing into biodegradable packaging materials. Applying casting technology, and drying these materials by heating air-dry films and foils for a limited time (1-4 hours) at 105 oC, may eliminate the aging problem. Solubility of heat-treated films in an aqueous environment remains preserved, but depending on how long this temperature acts and on DAS content in the film en
dc.description.abstract time of film disintegration prolongs from 1-1.5 hours to 1.300 hours (about 54 days). It is probably caused by the functional groups initially blocked by sorbed water, which get released to produce hydrogen inter-chain cross-links. The decrease in glass transition temperature of such films varies with content of water sorbed in films in an interval of 90.2-189 oC. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1001157
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/10:63509397!RIV11-MSM-28110___
utb.identifier.obdid 43864280
utb.identifier.scopus 2-s2.0-78649751045
utb.identifier.wok 000281705500006
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Langmaier, Ferdinand
utb.contributor.internalauthor Mokrejš, Pavel
utb.contributor.internalauthor Mládek, Milan
Find Full text

Files in this item

Show simple item record