TBU Publications
Repository of TBU Publications

Studium fotodegradace poly(1-butenu) kombinací metod

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Studium fotodegradace poly(1-butenu) kombinací metod cs
dc.title Combination of methods for study poly(1-butene) photodegradation en
dc.contributor.author Beníček, Lubomír
dc.contributor.author Čermák, Roman
dc.contributor.author Obadal, Martin
dc.contributor.author Verney, Vincent
dc.contributor.author Commereuc, Sophie
dc.relation.ispartof Plasty a kaučuk
dc.identifier.issn 0322-7340 OCLC, Ulrich, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2010
utb.relation.volume 47
utb.relation.issue 3-4
dc.citation.spage 74
dc.citation.epage 77
dc.type article
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB), Fakulta technologická cs
dc.relation.uri http://www.plastyakaucuk.cz/030410.pdf
dc.subject fotodegradace cs
dc.subject poly(1-buten) cs
dc.subject DSC cs
dc.subject reologie cs
dc.subject FT-IR cs
dc.subject photodegradation en
dc.subject poly(1-butene) en
dc.subject DSC en
dc.subject rheology en
dc.subject FT-IR en
dc.description.abstract Práce se zabývá studiem fotodegradace v obchodně dostupném polybutenu-1 (PB-1) pomocí tří různých experimentálních metod z hlediska jejich citlivosti na fotodegradační změny v PB-1. Z tohoto důvodu byly pomocí lisování připraveny destičky o tloušťce 0,3 mm, které se vystavily UV záření v ozařovacím zařízení SEPAP 12/24 v čase od 0 do 70 hodin. Strukturní změny byly pozorovány pomocí reologie, FTIR analýzou a diferenciální skenovácí kalorimetrií (DSC). Během krátkodobého ozařování byly z reologického chování pozorovány molekulární změny, rovněž DSC analýza potvrdila změny v teplotách tání a krystalizace během počátečních 40 hodin UV zařování. Chemické změny pozorované FTIR analýzou byly patrné až od 10 hodin UV ozařování, kdy už nebylo možné změřit reologické vlastnosti. cs
dc.description.abstract The work deals with study of photodegradation in commercial-available polybutene-1 (PB-1) using three different experimental techniques from the point of view their sensitivity on changes induced by photodegradation process in PB-1. For this purpose, PB-1 sheets with thickness of 0.3 mm were prepared by compression molding. Then the samples were exposed to UV light in a SEPAP 12/24 irradiation device for exposition time 0 ? 70 hours. The structure changes were observed via rheometry, FTIR analysis and differential scanning calorimetry (DSC). During initial exposure, molecular were observed from rheological behavior and also DSC confirmed these changes in melting and crystallization behavior during initial 40 hours of UV irradiation. The chemical changes observed by FTIR analyses were evident from 10 hours of UV irradiation, when it was not possible to measure rheological properties. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1001095
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/10:63509249!RIV11-MSM-28110___
utb.identifier.obdid 43862811
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Beníček, Lubomír
utb.contributor.internalauthor Čermák, Roman
utb.contributor.internalauthor Obadal, Martin
utb.fulltext.affiliation Lubomír Beníček1*, Roman Čermák1, Martin Obadal2, Vincent Verney3 Sophie Commereuc3 1 Fakulta technologická, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Nám. T. G. Masaryka 275, 762 72 Zlín, Czech Republic 2 Borealis Polyolefi ne GmbH, St. Peter Strasse 25, 4020 Linz, Rakousko 3 Centre National de la Recherche Scientifi que, UMR 6505, LPMM, F-63177 Aubière Cedex, Francie *E-mail: benicek@ft.utb.cz
Find Full text

Files in this item

Show simple item record