TBU Publications
Repository of TBU Publications

Effect of acid hydrolysis time on amino acids determination in casein and processed cheeses with different fat content

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Effect of acid hydrolysis time on amino acids determination in casein and processed cheeses with different fat content en
dc.contributor.author Buňka, František
dc.contributor.author Kříž, Oldřich
dc.contributor.author Veličková, Alena
dc.contributor.author Buňková, Leona
dc.contributor.author Kráčmar, Stanislav
dc.relation.ispartof Journal of Food Composition and Analysis
dc.identifier.issn 0889-1575 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2009
utb.relation.volume 22
utb.relation.issue 3
dc.citation.spage 224
dc.citation.epage 232
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Academic Press en
dc.identifier.doi 10.1016/j.jfca.2008.10.023
dc.relation.uri https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0889157509000337
dc.subject aminokyselina cs
dc.subject kasein cs
dc.subject tavený sýry cs
dc.subject tuk cs
dc.subject kyselá hydrolýza cs
dc.subject hydrolyzační křivky cs
dc.subject nelineární regrese cs
dc.subject korekční faktor cs
dc.subject ztráta cs
dc.subject Amino acid en
dc.subject Casein en
dc.subject Processed cheese en
dc.subject Fat en
dc.subject Acid hydrolysis en
dc.subject Hydrolysis curve en
dc.subject Nonlinear regression en
dc.subject Correction factor en
dc.subject Loss. en
dc.description.abstract Práce se zabývá hydrolyzačními křivkami pro 15 aminokyselin v kaseinu kravského mléka a modelových tavených sýrech s 30, 45 a 60 % tuku v sušině. Byl rovněž sledován vliv různého obsahu tuku na hydrolyzační křivky aminokyselin. Obsah aminokyselin v hydrolyzátech byl stanoven pomocí iontově-výměnné chromatografie. Na základě hydrolyzačních křivek byly vypočteny korekční faktory s cílem zvýšit přesnost a spolehlivost stanovení jednotlivých aminokyselin. S rostoucím obsahem tuku ve vzorcích, rostly i korekční faktory pro většinu sledovaných aminokyselin. Nejvyšší korekční faktory byly stanoveny pro treonin, serin a tyrozin u modelových vzorků tavených sýrů s nejvyšším obsahem tuku v sušině. cs
dc.description.abstract The work deals with hydrolysis curves for 15 amino acids (aspartic acid, threonine, serine, glutamic acid, proline, glycine, alanine, valine, isoleucine, leucine, phenylalanine, tyrosine, histidine, lysine and arginine) in bovine casein and in model processed cheeses with 30, 45 and 60% w/w fat in dry matter. The effect of a different fat content on hydrolysis curves of the amino acids was observed. The hydrolysis curves were obtained by means of nonlinear regression using 13 hydrolysis intervals (range, 0?144 hours). The amino acid content in hydrolysates was measured using ion exchange chromatography. Correction factors were calculated with the aim of increasing the accuracy of the amino acid determinations. With the rising fat content in samples, the correction factors were increasing for the majority of amino acids observed. The highest correction factors were determined for threonine, serine and tyrosine. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1001053
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/09:63508257!RIV10-MSM-28110___
utb.identifier.obdid 43861662
utb.identifier.scopus 2-s2.0-67349120220
utb.identifier.wok 000266737200008
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Buňka, František
utb.contributor.internalauthor Kříž, Oldřich
utb.contributor.internalauthor Veličková, Alena
utb.contributor.internalauthor Buňková, Leona
utb.contributor.internalauthor Kráčmar, Stanislav
Find Full text

Files in this item

Show simple item record