TBU Publications
Repository of TBU Publications

Rigidní amorfní frakce u poly(ethylen tereftalátu) měřená dilatometricky

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Rigidní amorfní frakce u poly(ethylen tereftalátu) měřená dilatometricky cs
dc.title Rigid amorphous fraction in poly(ethylene terephthalate) determined by dilatometry en
dc.contributor.author Slobodian, Petr
dc.relation.ispartof Journal of Thermal Analysis and Calorimetry
dc.identifier.issn 1388-6150 OCLC, Ulrich, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2008
utb.relation.volume 94
utb.relation.issue 2
dc.citation.spage 545
dc.citation.epage 551
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Springer Dordrecht en
dc.identifier.doi 10.1007/s10973-007-8566-x
dc.relation.uri http://www.springerlink.com/content/93v7153117322v81/
dc.subject poly(ethylen tereftalát) cs
dc.subject rigidní amorfní fáze cs
dc.subject dilatometrie cs
dc.subject studená krystalizace cs
dc.subject teplota skelného přechodu cs
dc.subject poly(ethylene terephthalate) en
dc.subject rigid amorphous fraction en
dc.subject dilatometry en
dc.subject cold-crystallization en
dc.subject glass transition temperature en
dc.description.abstract Objemová termická analýza semikrystalického PET s různým podílem krystalinity byla prováděna pomocí rtuťové dilatometrie. Vliv krystalů na amorfní fázi (teplotu skelného přechodu, koeficient teplotní objemové roztažnosti) byl určen. Studenou krystalizací na 106°C do trvání 4hodin byl připraven krystalický podíl od 2.4 - 25.3 obj.%. Zvyšování krystalického podílu vede k rozšiřování oblasti Tg a růstu teploty Tg. Změny v koeficientu teplotní objemové roztažnosti v oblasti přechodu jsou menší než předpověděné změny s použitím dvoufázového modelu. To ukazuje na přítomnost třetí frakce, rigidní amorfní frakce (RAF), jejíž obsah plynule roste v průběhu krystalizace. Na druhou stranu specifický RAF klesá. Další významný pokles RAF je zaznamenán po izotermickém temperování na vyšší teplotě. cs
dc.description.abstract Volumetric thermal analysis of semicrystalline poly(ethylene terephthalate), PET, with different content of crystalline phase was carried out using Mercury-in-Glass Dilatometry. The effect of crystals on the thermal properties of amorphous phase (glass transition temperature, Tg, thermal expansion coefficients, ?) were determined. At cold-crystallization (106°C, up to 4 hours), crystalline content of 2.4 - 25.3 vol.% was achieved. Increasing content of crystalline phase broadens the glass transition region and increases Tg. The change of thermal expansion coefficient during glass transition is lower than that predicted by the two-phase model, which indicates the presence of a third fraction ? rigid amorphous fraction (RAF), whose content steadily increases during crystallization. However, its relative portion (specific RAF) is significantly reduced. Further significant decrease in specific RAF appears after annealing at a higher temperature. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000925
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/08:63507319!RIV09-MSM-28110___
utb.identifier.obdid 43856867
utb.identifier.scopus 2-s2.0-56249132979
utb.identifier.wok 000260878000035
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Slobodian, Petr
Find Full text

Files in this item

Show simple item record