TBU Publications
Repository of TBU Publications

Podmínky ovlivňující biologickou rozložitelnost PVA a modifikovaných fólií

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Podmínky ovlivňující biologickou rozložitelnost PVA a modifikovaných fólií cs
dc.title Conditions influencing biodegradability of PVA and modified films en
dc.contributor.author Julinová, Markéta
dc.contributor.author Hoffmann, Jaromír
dc.relation.ispartof Plasty a kaučuk
dc.identifier.issn 0322-7340 OCLC, Ulrich, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2005
utb.relation.volume 42
utb.relation.issue 9-10
dc.citation.spage 17
dc.citation.epage 22
dc.type article
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB), Fakulta technologická cs
dc.subject biologická rozložitelnost cs
dc.subject polyvinylalkohol cs
dc.subject teplota cs
dc.subject modifikace cs
dc.subject biodegradation en
dc.subject poly(vinyl alcohol) en
dc.subject temperature en
dc.subject modification en
dc.description.abstract Byl sledován průběh biologického rozkladu polyvinylalkoholu (PVA) a jeho směsí s bílkovinným hydrolyzátem v závislosti na jeho vlastnostech a podmínkách rozkladu. Biologický rozklad byl prováděn ve vodném aerobním prostředí v přítomnosti aktivovaného kalu z městské čistírny odpadních vod. Bylo zjištěno, že vlastnosti PVA, charakterizované viskozitou jeho 4% vodného roztoku a %hydrolýzy, mají významný vliv na biologickou rozložitelnost PVA. Bylo také prokázáno, že hmotnostní poměr mezi bílkovinným hydrolyzátem a změkčovadlem ve směsných foliích významně ovlivňuje biologickou rozložitelnost samotného PVA. cs
dc.description.abstract Study focused on the biodegradation course of polyvinyl alcohol (PVA) and of its blends with protein hydrolysate dependently on its properties and biodegradation conditions. Biodegradation was conducted in an aqueous aerobic environment in the presence of activated sludge from the municipal wastewater treatment plant. It was found that properties of PVA, characterised by its 4% aqueous solution and percentage of hydrolysis, exert significant influence on PVA biodegradability. It was proved that the mass ratio of protein hydrolysate to plasticizer in mixed films significantly affects biodegradability of PVA itself. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000413
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/05:63503666
utb.identifier.obdid 13554687
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Julinová, Markéta
utb.contributor.internalauthor Hoffmann, Jaromír
Find Full text

Files in this item

Show simple item record