TBU Publications
Repository of TBU Publications

The influence of the smart factory concept on corporate culture

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title The influence of the smart factory concept on corporate culture en
dc.contributor.author Gregar, Aleš
dc.contributor.author Pejřová, Ivana
dc.contributor.author Matošková, Jana
dc.relation.ispartof Work and Organizational Psychology 2021: Innovation - Research and Application
dc.date.issued 2021
dc.citation.spage 146
dc.citation.epage 154
dc.event.title 20th International Conference on Work and Organizational Psychology (WOP) - Innovation - Research and Application
dc.event.location Olomouc
utb.event.state-en Czech Republic
utb.event.state-cs Česká republika
dc.event.sdate 2021-05-12
dc.event.edate 2021-05-14
dc.type conferenceObject
dc.language.iso cs
dc.publisher Palacky Univ Olomouc
dc.relation.uri https://ppao.upol.cz/wp-content/uploads/2021/12/proceedings_WOP_2021-1.pdf
dc.relation.uri https://www.researchgate.net/publication/358415474_Work_and_Organizational_Psychology_2021_Innovation_-_research_and_application_Proceedings_of_the_20th_International_Conference/link/62017c265bdf0f2ef854b1e1/download#page=147
dc.subject Smart Factory cs
dc.subject digitalizace cs
dc.subject lidský faktor cs
dc.subject vnitrofiremní komunikace cs
dc.subject organizační kultura cs
dc.subject Smart Factory en
dc.subject digitization en
dc.subject human factor en
dc.subject internal company communication en
dc.subject organizational culture en
dc.description.abstract Cíle: Cílem příspěvku je podat informaci o výzkumném projektu zaměřeném na podporu implementace konceptu Smart Factory v prostředí výrobního závodu ALPS, s ohledem na identifikaci vlivu konceptu Smart Factory na stávající firemní kulturu. Metoda: První sběr dat formou strukturovaných rozhovorů zaměřených na hodnocení pracovních podmínek a technologických změn se zaměstnanci kategorie „O“ tj. operátoři ve výrobě. Druhý sběr dat formou dotazníků zaměřených na hodnocení organizační kultury mezi zaměstnanci kategorie „M“ tj. manažeři a technici. Výsledky: Odpovědi operátorů naznačují, že je jim dostatečně komunikováno, co se od nich očekává a mají také vše co je potřebné pro kvalitní práci. Vnímaný přínos větší míry využívání technologií a digitalizace pro práci na výrobní lince vyznívá spíše optimisticky a pozitivně, avšak u některých respondentů vyvolává zavádění větší míry automatizace strach o práci. Z odpovědí manažerů vyplývá, že současnou kulturu organizace lze označit za převážně hierarchickou a i za pět let bude mít převážně charakteristiky hierarchické organizační kultury. Odpovědi ale také naznačují mírný posun směrem k organizační kultuře adhokracie. Závěry: Závěry výzkumu pomohou vedení ALPS iniciovat žádoucí změnu podnikové kultury a podporovat průběh její postupné realizace. Limity: Malý počet respondentů v dotazníkovém šetření ovlivněný organizačními komplikacemi. S ohledem na tuto skutečnost nebylo možné analyzovat data ve vztahu k identifikačním údajům o respondentech. cs
dc.description.abstract Goals: The aim of the paper is to provide information about a research project focused on supporting the implementation of the Smart Factory concept in the environment of the ALPS production plant, with regard to identifying the impact of the Smart Factory concept on the organizational culture. Method: The first data collection in a sample of employees of the "O" category (operators in production) the form of structured interviews focused on the evaluation of working conditions and technological changes. The second data collection in the form of questionnaires focused on the evaluation of organizational culture in a sample of employees of category "M" (managers and technicians). Results: The answers of the operators indicate that they are sufficiently informed about what is expected of them and they also have everything that is needed for quality work. The perceived benefits of higher use of technology and digitization for production line work are rather optimistic and positive, but for some respondents, the introduction of higher automation makes them worry about job security. The analysis of the questionnaire data shows that the current culture of the organization can be described as predominantly hierarchical and even in five years it will have predominantly the characteristics of a hierarchical organizational culture. But the managers ' answers also suggest a slight shift - toward the organizational culture of adhocracy. Conclusions: The conclusions of the research will help the ALPS management to initiate the desired change in the organizational culture and to support the course of its gradual implementation. Limits: A small number of respondents in the questionnaire survey was caused by organizational complications. With regard to this fact, it was not possible to analyze the data in relation to the identification data of the respondents. en
utb.faculty Faculty of Management and Economics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1011113
utb.identifier.obdid 43883172
utb.identifier.wok 000838129300015
utb.source C-wok
dc.date.accessioned 2022-08-31T06:47:10Z
dc.date.available 2022-08-31T06:47:10Z
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.rights.access openAccess
utb.ou Department of Management and Marketing
utb.contributor.internalauthor Gregar, Aleš
utb.contributor.internalauthor Pejřová, Ivana
utb.contributor.internalauthor Matošková, Jana
utb.fulltext.affiliation Aleš Gregar1, Ivana Pejřová1, Jana Matošková1 1 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Kontaktní osoby: doc. PhDr. Ing. Aleš Gregar, CSc., Ing. Ivana Pejřová, Ph.D., Ing. Jana Matošková, Ph.D. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav managementu a marketingu, Mostní 5139, 760 01 Zlín, Česká republika gregar@utb.cz ; pejrova@utb.cz ; matoskova@utb.cz
utb.fulltext.dates -
utb.fulltext.references Agolla, J. E. (2018). Human Capital in the Smart Manufacturing and Industry 4.0 Revolution. In A. Petrillo, R. Cioffi, & F. D. Felice (Ed.), Digital Transformation in Smart Manufacturing. InTech. https://doi.org/10.5772/intechopen.73575 Cameron, K. S., & Quinn, R. E. (1999). Diagnosing and Changing Organizational Culture: Based on the Competing Values Framework. Addison-Wesley. Deshpande, R., Farley, J. U., & Webster, F. E. (1993). Corporate Culture, Customer Orientation, and Innovativeness in Japanese Firms: A Quadrad Analysis. Journal of Marketing, 57(1), 23. https://doi.org/10.2307/1252055 Lee, J.-C., Shiue, Y.-C., & Chen, C.-Y. (2016). Examining the impacts of organizational culture and top management support of knowledge sharing on the success of software process improvement. Computers in Human Behavior, 54, 462–474. https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.08.030 Marr, B. (2017). What Is Digital Twin Technology—And Why Is It So Important? Forbes. https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2017/03/06/what-is-digital-twin-technology-and-why-is-it-so-important/#fb34c882e2a7 Mařík, V. (2016). Průmysl 4.0: Výzva pro Českou republiku (Vydání 1). Management Press. McDermott, C. M., & Stock, G. N. (1999). Organizational culture and advanced manufacturing technology implementation. Journal of Operations Management, 17(5), 521–533. https://doi.org/10.1016/S0272-6963(99)00008-X Qin, J., Liu, Y., & Grosvenor, R. (2016). A Categorical Framework of Manufacturing for Industry 4.0 and Beyond. Procedia CIRP, 52, 173–178. https://doi.org/10.1016/j.procir.2016.08.005 Quinn, R. E., & McGrath, M. R. (1985). The transformation of organizational cultures: A competing values perspective. In Frost, P. J., Moore, L. F., Louis, M. R., Lundberg, C. C., & Martin, J. (Eds.), Organizational culture (pp. 315–334). Sage Publications. Stock, G. N., McFadden, K. L., & Gowen, C. R. (2007). Organizational culture, critical success factors, and the reduction of hospital errors. International Journal of Production Economics, 106(2), 368–392. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2006.07.005 Ulrich, D. (2009). Mistrovské řízení lidských zdrojů: Překlad bestselleru Human resource champions. Grada.
utb.fulltext.sponsorship Projekt byl podporován grantem MPO ČR, OPPIK – program APLIKACE – Výzva č. IV, termín řešení 3/2019–8/2020, reg. č. MPO/CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0011225, Smart Factory v prostředí výrobního závodu.
utb.wos.affiliation [Gregar, Ales; Pejrova, Ivana; Matoskova, Jana] Univ Tomase Bati Zline, Fak Managementu & Ekonomiky, Ustav Managementu & Marketingu, Mostni 5139, Zlin 76001, Czech Republic
utb.fulltext.projects MPO/CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0011225
utb.fulltext.faculty Faculty of Management and Economics
utb.fulltext.ou Department of Management and Marketing
utb.identifier.jel -
Find Full text

Files in this item

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International