TBU Publications
Repository of TBU Publications

Klíčová kompetence s kulturními, uměleckými či estetickými aspekty a její pojetí či absence v kurikulech ČR a SR

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Klíčová kompetence s kulturními, uměleckými či estetickými aspekty a její pojetí či absence v kurikulech ČR a SR cs
dc.contributor.author Černá, Libuše
dc.relation.ispartof Teoretické reflexe hudební výchovy
dc.identifier.issn 1803-1331 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2016
utb.relation.volume 12
utb.relation.issue 1
dc.citation.spage 1
dc.citation.epage 10
dc.type conferenceObject
dc.language.iso cs
dc.publisher Masarykova univerzita
dc.relation.uri http://www.ped.muni.cz/wmus/studium/doktor/teoreticke_reflexe_hv_12_1/obsah.htm
dc.relation.uri http://www.ped.muni.cz/wmus/studium/doktor/teoreticke_reflexe_hv_12_1/cerna_l.pdf
dc.subject vzdělávací cíle cs
dc.subject klíčové kompetence cs
dc.subject Evropský referenční rámec cs
dc.subject Rámcový vzdělávací program pro gymnázia cs
dc.subject Štátny vzdelávací program pre gymnázia v Slovenskej republike cs
dc.subject ISCED 3A – úplné stredné všeobecné vzdelávanie cs
dc.subject Kulturní povědomí a vyjádření cs
dc.subject educational objectives en
dc.subject key competences en
dc.subject European Framework of Reference en
dc.subject General educational program for high school en
dc.subject The national education program for high school in the Slovak Republic en
dc.subject ISCED 3A – general secondary education en
dc.subject Cultural awareness and expression en
dc.description.abstract Autorka v příspěvku nahlíží na klíčové kompetence v kontextu obecných cílů všeobecného vzdělávání vyššího sekundárního stupně. Soustředí se na kurikulární dokumenty čtyřletých gymnázií v ČR a SR na státní úrovni a dotýká se pojetí či absence klíčové kompetence s kulturními, uměleckými či estetickými aspekty. Odkazuje na Evropský referenční rámec a jeho 8. klíčovou kompetenci tzv. „Kulturní povědomí a vyjádření“ jakožto výchozí inspiraci pro vymezení klíčové kompetence s aspekty kulturními, uměleckými či estetickými v kurikulech ČR. cs
dc.description.abstract The author explores the key competences in the context of the objectives of general education upper secondary level. The author focuses on the curricula of four-year grammar public schools in Czech Republic and Slovakia. Touches the concept and the absence of key competencies with the cultural, artistic or aesthetic aspects. The contribution refers to Europian framework and its 8th key competence "Cultural awareness and expression” as it is main inspiration for defining key competencies with cultural, artistic and esthetic aspects in Czech curriculas. en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1008242
utb.source d-orig
dc.date.accessioned 2018-10-18T10:31:47Z
dc.date.available 2018-10-18T10:31:47Z
utb.contributor.internalauthor Černá, Libuše
utb.fulltext.affiliation Autorka je doktorandkou na Katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě.
utb.fulltext.dates -
utb.fulltext.references KOCOURKOVÁ, Š. & PASTOROVÁ, M. (2011). Pojetí klíčových kompetencí v kurikulech vybraných zemí. Praha: VÚP. Kol. autorů (2006). DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 18. prosince 2006 o klíčových schopnostech pro celoživotní učení (2006/962/ES). In: Úřední věstník Evropské unie. Dostupné z: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:CS:PDF Kol. autorů (2007). KLÍČOVÉ SCHOPNOSTI PRO CELOŽIVOTNÍ UČENÍ Evropský Referenční rámec. Lucemburk: Úřad pro úřední tisky Evropských společenství. Kol. autorů (2007). Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. Praha: Výzkumný ústav pedagogický. Dostupné z: http://www.nuv.cz/file/159 Kol. autorů (2013). Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020. Dostupné z: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/strategie-vzdelavaci-politiky-ceske-republiky-do-roku-2020?highlightWords=Hlavn%C3%AD+sm%C4%9Bry+strategie+vzd%C4%9Bl%C3%A1vac%C3%AD+politiky+roku+2020 Kol. autorů (2008). Štátny vzdelávací program pre gymnázia v Slovenskej republike ISCED 3A – Vyššie sekundárne vzdelávanie Dostupné z: http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/statny-vzdelavaci-program/isced3_spu_uprava.pdf Kol. autorů (2015). ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE GYMNÁZIÁ (úplné stredné všeobecné vzdelávanie). Dostupné z: https://www.minedu.sk/data/att/7900.pdf KOSOVÁ, B. & PORUBSKÝ, Š. (2011). Transformačné premeny slovenského školstva po roku 1989. Banská Bystrica: PF UMB. MALACH, J. & ČERVENKOVÁ, I. (Eds.). (2014) Hodnocení klíčových kompetencí ve školní edukaci. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. MEDŇANSKÁ, I. (2010). Systematika hudobnej pedagogiky. Prešov: Rokus. NOVOTNÁ, D. (2011) Analýza stavu hudební výchovy na čtyřletých gymnáziích (Disertační práce). Ústí nad Labem: PdF UJEP. SIMONOVÁ, J. & STRAKOVÁ, J. (2005). Vymezení hlavních problémů ohrožujících realizaci kurikulární reformy. Praha: SKAV, o. s. TUREK, I. (2003). Kľúčové kompetencie. Prešov: Metodicko-pedagogické centrum.
utb.fulltext.sponsorship -
utb.fulltext.projects -
Find Full text

Files in this item

Show simple item record