TBU Publications
Repository of TBU Publications

Umělecké vzdělávání u dětí s matematickým nadáním

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Umělecké vzdělávání u dětí s matematickým nadáním cs
dc.contributor.author Pavelková, Marie
dc.contributor.author Krajcarová, Jana
dc.relation.ispartof CREA-AE 2014: Creative Reflexive Emotional Alternative Art Education
dc.identifier.isbn 978-80-89693-03-0
dc.date.issued 2014
utb.relation.volume 2014
dc.citation.spage 30
dc.citation.epage 31
dc.event.title CREA-AE: Creative Reflexive Emotional Alternative Art Education
dc.event.location online
dc.event.sdate 41714
dc.event.edate 41721
dc.type conferenceObject
dc.language.iso cs
dc.publisher Virvar, s. r. o.
dc.relation.uri http://konferencia.kreativnevzdelavanie.sk/archiv/
dc.subject matematické nadání cs
dc.subject dětský výtvarný projev cs
dc.subject umělecké vzdělávání cs
dc.subject matematical talent en
dc.subject children’s artistic expression en
dc.subject art education en
dc.description.abstract Příspěvek se zabývá tím, do jaké míry se matematické nadání odráží v dětském výtvarném projevu, popisuje jejich specifika a odlišnosti. V centru pozornosti jsou pojmy kreativita, nadání a jejich vzájemná podmíněnost/nepodmíněnost. Text je doplněn výzkumnými údaji konkrétního případu. cs
dc.description.abstract This text talks about extent to which mathematical talent reflected in the children‘s artistic expression, describes their characteristics and differences. The mein terms are kreativity, talents and their conditioned/ unconditioned. The text is supplemented by research data specific case. en
utb.faculty Faculty of Humanities
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1008006
utb.source d-orig
dc.date.accessioned 2018-07-27T08:47:39Z
dc.date.available 2018-07-27T08:47:39Z
utb.contributor.internalauthor Pavelková, Marie
utb.contributor.internalauthor Krajcarová, Jana
utb.fulltext.affiliation Kontaktní údaje: Mgr. Marie Pavelková Třída Tomáše Bati 6515, 76001 Zlín e-mail: MARUSIA@centrum.cz Mgr. Jana Krajcarová, PhD. Slavkov pod Hostýnem 32, 768 61 Bystřice pod Hostýnem e-mail: krajcarova.j@seznam.cz
utb.fulltext.dates -
utb.fulltext.references VALACHOVÁ, D. 2009. Povedzme to farbami. Multikultúrna výchova a jaj možnosti vo výchove. Bratislava: Univerzita J.A. Komenského. Pedagogická fakulta v Bratislave. 2009. 146 s. ISBN 978-80-7399-855-4 DOČKAL, Vladimír. Zaměřeno na talenty, aneb, Nadání má každý. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005, 248 s. ISBN 80-710-6840-3. MAŇÁK, Josef. Stručný nástin metodiky tvořivé práce ve škole. Brno: Paido, 2001, 46 s. ISBN 80-731-5002-6. LANDAU, Erika. Odvaha k nadání. 1. vyd. Překlad Ivana Vízdalová. Praha: Akropolis, 2007, 162 s. ISBN 978-808-6903-484. HŘÍBKOVÁ, Lenka. Nadání a nadaní: pedagogicko-psychologické přístupy, modely, výzkumy a jejich vztah ke školské praxi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009, 255 s. ISBN 978-802-4719-986. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha : Výzkumný ústav pedagogický v Praze. 2007. 126 s.
utb.fulltext.sponsorship -
utb.fulltext.projects -
Find Full text

Files in this item

Show simple item record