TBU Publications
Repository of TBU Publications

Integration in kindergarten: yes or no? (teachers' and parents' views)

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Integration in kindergarten: yes or no? (teachers' and parents' views) en
dc.contributor.author Vašíková, Jana
dc.relation.ispartof International Conference on Education and Educational Psychology (8th ICEEPSY)
dc.identifier.issn 2357-1330 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2017
utb.relation.volume 31
dc.citation.spage 795
dc.citation.epage 801
dc.event.title 8th International Conference on Education and Educational Psychology (ICEEPSY)
dc.event.location Porto
utb.event.state-en Portugal
utb.event.state-cs Portugalsko
dc.event.sdate 2017-10-11
dc.event.edate 2017-10-14
dc.type conferenceObject
dc.language.iso en
dc.publisher Future Academy
dc.identifier.doi 10.15405/epsbs.2017.10.76
dc.relation.uri https://www.futureacademy.org.uk/files/images/upload/FullTextICEEPSY2017VolumeXXXIP076.pdf
dc.subject Integration en
dc.subject inclusion en
dc.subject child in kindergarten en
dc.description.abstract The integration of children with special educational needs into mainstream education is currently a highly debated issue among both the professional and lay public in the Czech Republic. The research question for this study focused on identifying the opinions of parents and teachers on the integration of children with special educational needs into common types of nursery schools. The aim of the present study was to determine the degree of awareness among teachers and parents of the integration of students with special educational needs in kindergarten and to describe the positive and negative aspects of such integration from these perspectives. A questionnaire was selected as the basic research method, targeted at kindergarten teachers and parents of kindergarten students. The resulting data were analyzed using descriptive statistical methods. Questionnaire responses indicate that both parents and teachers have a substantial degree of knowledge on the issue; to speculate, extensive media coverage of the integration issue may be the source. The (deficiency of) material and technical equipment in schools as well as concerns about admission of integrated children are described as the main pitfalls. Both sides seem to agree on the difficulties of integrating children with special educational needs. However, the benefits of integration are described by both parents and teachers differently. (C) 2017 Published by Future Academy www.FutureAcademy.org.UK en
utb.faculty Faculty of Humanities
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1008004
utb.identifier.obdid 43877601
utb.identifier.wok 000431390200076
utb.source d-wok
dc.date.accessioned 2018-07-27T08:47:39Z
dc.date.available 2018-07-27T08:47:39Z
dc.rights Attribution-NonCommercial 4.0 International
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.rights.access openAccess
utb.contributor.internalauthor Vašíková, Jana
utb.fulltext.affiliation Jana Vasikova (a)* *Corresponding author (a) Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Humanities
utb.fulltext.dates -
utb.fulltext.references Akční plán inkluzivního vzdělávání na období 2016-2018. Retrieved from: http://www.vzdelavani2020.cz/images_obsah/dokumenty/apiv_2016_2018.pdf Anderliková, L. (2014). Cesta k inkluzi. Úvahy z praxe pro praxi. Praha: Triton. Bartoňová, M. & Vítková, M. (2007). Strategie ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a specifické poruchy učení. Texty k distančnímu vzdělávání - 2. přepracované a rozšířené vydání. Brno: Paido. Blažková, V. Kapitoly se speciální pedagogiky.Praha: Univerzita Karlova. Retrieved from: http://www.vzdelavani-dvpp.eu/download/opory/final/05_blazkova.pdf Hájková, V. & Strnadová, I. (2010). Inkluzivní vzdělávání. Praha: Grada http://www.mpsv.cz/files/clanky/10774/umluva_CJ_rev.pdf Karen P., N. (2006). Integrating Children with Special Needs: Singapore Preschool Teachers Share Their Feelings: A Preliminary Investigation. In The Journal of the International Association of Special Education. Vol. 7, No 1., p. 4 – 11. Lechta, V. (2016). Inkluzivní pedagogika. Praha: Portál. MPSV. Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením. Retrieved from: Pipeková, Jarmila et al. (2010) Kapitoly ze speciální pedagogiky, 3., přepracované a rozšířené vydání. Brno: Paido. Průcha, J., Walterová, E. & Mareš, J. (2001). Pedagogický slovník. Praha: Portál. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. (2004) Retrieved from: http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2009/12/RVP_PV-2004.pdf Vítková, M. (2004). Integrativní speciální pedagogika. Brno: Paido. Vyhláška Ministrstva školství mládeže a tělovýchovy České republiky číslo 73/2005 Sb. O vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí a žáků mimořádně nadaných (9. 2. 2005) Retrieved from: http://www.msmt.cz/dokumenty/vyhlaska-c-73-2005-sb-1 Zákon číslo 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ze dne 24. September 2004. Retrieved from: http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-c-561-2004-sb-o-predskolnim-zakladnim-strednim-vyssim Zelinková, O. (2001). Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program. Praha: Portál.
utb.fulltext.sponsorship -
utb.wos.affiliation [Vasikova, Jana] Tomas Bata Univ Zlin, Fac Humanities, Zlin, Czech Republic
utb.fulltext.projects -
Find Full text

Files in this item

Show simple item record

Attribution-NonCommercial 4.0 International Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial 4.0 International