TBU Publications
Repository of TBU Publications

Concept of educational values in the prism of pupils from roma families

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Concept of educational values in the prism of pupils from roma families en
dc.contributor.author Staňková, Iva
dc.relation.ispartof Turkish Online Journal of Educational Technology
dc.identifier.issn 2146-7242 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2017
utb.relation.volume 2017
utb.relation.issue October Special Issue INTE
dc.citation.spage 627
dc.citation.epage 632
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Sakarya University
dc.description.abstract The issue of the education of Roma pupils is gaining importance of late, especially with regard to their professional development, future employability, and their successful inclusion in society. The socialization of this group is influenced by important determinants specific to the social and cultural environment of Roma families, as well as by their living in areas affected by social exclusion and a number of negatively impactful, even pathological, social phenomena. In the context of the reproduction theory of society and the subsequent theory of social and cultural reproduction as it applies to the field of education, children from Roma families are at risk for early departure from the education system. One of the key factors determining the pupils' decision in this area is the perception of the value of education. How much importance Roma pupils place on the education in their lives influences their educational aspirations as well as the potential for upward learning and social mobility. © The Turkish Online Journal of Educational Technology en
utb.faculty Faculty of Humanities
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1007947
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28150/17:63517719!RIV18-MSM-28150___
utb.identifier.obdid 43877619
utb.identifier.scopus 2-s2.0-85047172524
utb.source j-scopus
dc.date.accessioned 2018-07-27T08:47:34Z
dc.date.available 2018-07-27T08:47:34Z
utb.contributor.internalauthor Staňková, Iva
utb.fulltext.affiliation Iva STAŇKOVÁ Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Humanities Czech Republic istankova@fhs.utb.cz
utb.fulltext.dates -
utb.fulltext.references Brüggemann, C. (2012). Roma Education in Comparative Perspective. Analysis of the UNDP/World Bank/EC Regional Roma Survey 2011. Roma Inclusion Working Papers. Bratislava: UNDP. GAC (2007). Analýza postojů a vzdělávacích potřeb romských dětí a mládeže. Retrieved from http://www.gac.cz/cz/nase-prace/vystupy-ke-stazeni GAC (2009). Sociologický výzkum zaměřený na analýzu podoby a příčin segregace dětí, žákyň, žáků a mladých lidí ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí. Retrieved from http://www.gac.cz/cz/nase-prace/vystupy-ke-stazeni Gulová, L. (2010). Ana��a vz�K���ích ��Keb romsk�ch ��â� . Brno: Masarykova univerzita. Hladík, J. (2016). Assessing Multicultural Competence of Helping-Profession Students. /Multicultural Perspectives/, 18(1), 42-47. Hofstede, G. H. (1980). Cultures consequences: internatioanl differences in work-related values. Newbury Park: SAGE. Inglehart, R. (1990). Culture shift in advanced industrial society. Princeton, NJ: Princeton University Press. Kaleja, M. (2013). Determinanty �����ch konstruk��ve vz�K����=romsk�ch ��â�=z�âladních �kol. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta. Katrňák, T. (2003). Sociální a kulturní reprodukce společnosti v teoretické perspektivě. /Sociológia/ Bratislava: Sociologický ústav SAV, 35(1), 61-76. Katrňák, T. (2004). Odsouzeni k ����� pr� i: vz�Klanostní reprodukce v �Klnick� r���. Praha: Sociologické nakladatelství. Mareš, P. (2003). Romové: Sociální exkluze a inkluze. /Sociální price/Sociálna práca/, Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 3(4), 65-75. Navrátil, P. (2003). Romov� v �esk� s���nosti. Praha: Portál. Průcha, J., Walterová, E., & Mareš, J. (2008). Pedagogick� slovník. Praha: Portál. Prudký, L. (2009). Inventura hodnot: v�sledky sociologick�ch v�zk��=hodnot ve s���nosti �esk� republiky .Praha: Academia. Rokeach, M. (1979). Understanding human values: individual and societal. New York: Free Press. Sak, P. (2000). Pr��ny �esk� ����e: �esk�=���� v pohledu sociologick�h v�zk��. Praha: Petrklíč. Sak, P., & Saková, K. (2004). M���Kna k��Kovatce: sociologick�=���a postaveni ����e ve s���nosti ajejí ���=v procesech evropeizace a informatizace . Praha: Svoboda Servis. Schwartz, S. H., (1992). Universals in the content and structure of values: Theory and empirical tests in 20 countries. In M. Zanna (Ed.), Advances in experimental social psychology, New York: Academic Press, 25, 1–65. Šimíková, I. (2003). Romové jako sociálně vyloučená skupina. In P. Navrátil, Romov� v �esk� s���nosti (pp.56-73). Praha: Portál. Sirovátka, T. (2003). Zaměstnanost a materiální podmínky života Romů. In P. Navrátil, Romov� v �esk�s���nosti (pp.155-161). Praha: Portál. Sirovátka, T. (2006). The challenge of social inclusion: minorities and marginalised groups in Czech society. Brno: Společnost pro odbornou literaturu - Barrister & Principal. Šotolová, E. (2001). Vz�K����=R�� . Praha: Grada.
utb.fulltext.sponsorship This article was based on the grant project IGA/FHS/2017/006 - The concept of educational values from the perspective of pupils from different cultural backgrounds. However, any mistakes that remain are my own.
utb.scopus.affiliation Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Humanities, Czech Republic
utb.fulltext.projects IGA/FHS/2017/006
Find Full text

Files in this item

Show simple item record