TBU Publications
Repository of TBU Publications

Land-use development of cultural landscape of Slovak enclave Sari in Hungary (1696-2011)

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Land-use development of cultural landscape of Slovak enclave Sari in Hungary (1696-2011) en
dc.contributor.author Boltižiar, Martin
dc.contributor.author Chrastina, Peter
dc.contributor.author Trojan, Jakub
dc.relation.ispartof Geograficke Informacie, Vol 20
dc.identifier.issn 1337-9453 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2016
utb.relation.volume 20
utb.relation.issue 2
dc.citation.spage 24
dc.citation.epage 37
dc.event.title 24th International Geographical Conference on Geographical Aspects of Central Europe - New Challenges for Development
dc.event.location Nitra
utb.event.state-en Slovakia
utb.event.state-cs Slovensko
dc.event.sdate 2016-10-12
dc.event.edate 2016-10-13
dc.type conferenceObject
dc.language.iso sk
dc.publisher Constantine the Philosopher University in Nitra
dc.relation.uri http://www.kgrr.fpv.ukf.sk/index.php/publikacie/publ/geograficke-informacie/23-clanky-gi/333-vyvoj-vyuzitia-kulturnej-krajiny-slovenskej-enklavy-sara-v-madarsku-1696-2011
dc.description.abstract Landscape of Slovakian enclave Sara (hung. Sari) is an integral component of cultural heritage of lowland Slovaks. The paper is about reconstruction of land use in the examined area during the period 1696-2011. Relation modelling of the man - landscape (area) - culture - time we have realized by the secondary literature, maps (old maps from the year 1782/85 to 1882, satellite image from the year 2009) with results of field research (2011). Modern human intervention to the landscape structure of the investigated territory after the year 1696 necessitated a gradual transformation of the extensive land use of wetlands with a mosaic of forests and extensive pastures on the current arable-meadow landscape with floodplain forests islands and non-forest trees and scrub vegetation. Presented (historical-cultural and geographical) view of Slovakian enclave landscape Sara represents one of possible approach to the knowledge of the cultural Slovak heritage in Pest district. en
utb.faculty Faculty of Logistics and Crisis Management
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1007703
utb.identifier.obdid 43876482
utb.identifier.wok 000417354000002
utb.source d-wok
dc.date.accessioned 2018-01-15T16:31:40Z
dc.date.available 2018-01-15T16:31:40Z
utb.contributor.internalauthor Chrastina, Peter
utb.contributor.internalauthor Trojan, Jakub
utb.fulltext.affiliation Martin Boltižiar, Peter Chrastina, Jakub Trojan Prof. PhDr. RNDr. Martin Boltižiar, PhD. Katedra geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre Trieda A. Hlinku 1, 949 74 Nitra E-mail: mboltiziar@ukf.sk Prof. RNDr. Mgr. Peter Chrastina, PhD. RNDr. Jakub Trojan, MSc., MBA Ústav environmentální bezpečnosti Fakulta logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíne Studentské nám. 1532, 686 01 Uherské Hradiště, Česká republika E-mail: pchrastina@flkr.utb.cz, trojan@flkr.utb.cz
utb.fulltext.dates -
utb.fulltext.references FRISNYÁK, S. 1988. Magyarország tájai. In Frisnyák, S. et al. Magyarország földrajza. Budapest: Tankönyvkiadó, 1988. s. 145-150. FABIÁN, M. 1975. Dabas történelmi kronológiája (1264 – 1971). In Dabas nagyköszégi évkönyve 1973. Dabas: Nagyköszégi Tanács, 1975. s. 67-124. FÜGEDI, E. 1993. Príspevky k dejinám osídlenia niektorých slovenských obcí na území dnešného Maďarska : Šári (Sári). In Atlas slovenských nárečí v Maďarsku. (eds. E. Fügedi, E. F. Gregor, F. P. Király). Budapešť, VÚSM, 1993, 85 s. KUPKOVÁ, L. 2001. Data o krajině včera a dnes : 160 let v tváři české kulturní krajiny. In GEOInfo. 2001, roč. 7, č. 2, s. 16-19. KRUPA, O. 1993. Charakteristika skúmaných lokalít : Šára (Dabaš). In: Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Maďarsku. (ed. A. Divičanová). Békešská Čaba: VÚSM, 1993, 85 s. LENDVAI, V. 1988. A táj, mely kenyeret ád : Fejzetek a dabasi Fehér akác. Budapest: MGTSZ történetéből, b.r., 1988, 208 s. LENOVSKÝ, L. 2006. Kontexty identity. In Ethnologia Actualis Slovaca : Revue pre výskum kultúr etnických spoločenstiev. 2006, roč. 6, č. 6, s. 12-24. MICHALKO, J. – MAGIC, D. – BERTA, J. 1986. Lužné lesy vŕbovo-topoľové. In Michalko, J. et al. Geobotanická mapa ČSSR : Slovenská socialistická republika : Textová časť. Bratislava: Veda, 1986. s. 39-42. SIRÁCKY, J. 1971. Sťahovanie Slovákov na Dolnú zem v 18. a 19. storočí. Martin: Matica slovenská, 1971. 298 s. SIRÁCKY, J. 1980. Slovenské osídlenie Dolnej zeme a jeho vývin do konca prvej svetovej vojny : Slovensko a Dolná zem koncom 17. a začiatkom 18. storočia. In Sirácky, J. et al. Slováci vo svete I. Martin: Matica slovenská, 1980. s. 13-19. SIRÁCKY, J. 1980. Slovenské osídlenie Dolnej zeme a jeho vývin do konca prvej svetovej vojny : Slováci v Peštianskej stolici (medzi Dunajom a Tisou). In Sirácky, J. et al. Slováci vo svete I. Martin: Matica slovenská, 1980. s. 39-44. ŽIGRAI, F. 2001. Interpretácia historických máp pre štúdium využitia zeme a krajinnoekologický výskum. In Historické mapy. (eds. M. Kováčová – M. Hájek). Bratislava: Kartografická spoločnosť SR, 2001. s. 35-40.
utb.fulltext.sponsorship Štúdia je súčasťou riešenia výskumného projektu č. GAP410/12/G113 (Výzkumné centrum historické geografie), podporovaného GA ČR.
utb.wos.affiliation [Boltiziar, Martin] UKF Nitre, FPV, Katedra Geog & Regionalneho Rozvoja, Trieda A Hlinku 1, Nitra 94974, Slovakia; [Chrastina, Peter; Trojan, Jakub] Univ Tomase Bati Zline, Fak Logistiky & Krizovcho Rizeni, Ustav Environm Bezpecnosti, Uherske Hradiste 68601, Czech Republic
utb.fulltext.projects GAČR GAP410/12/G113
Find Full text

Files in this item

Show simple item record