TBU Publications
Repository of TBU Publications

Motives for entrepreneurship: Case study from the world of SMEs

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Motives for entrepreneurship: Case study from the world of SMEs en
dc.title Motívy pre začatie podnikania: Prípadová štúdia z prostredia MSP sk
dc.contributor.author Belás, Jaroslav
dc.contributor.author Ključnikov, Aleksandr
dc.contributor.author Smrčka, Luboš
dc.relation.ispartof Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D: Faculty of Economics and Administration
dc.identifier.issn 1211-555X Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2016
utb.relation.volume 23
utb.relation.issue 38
dc.citation.spage 5
dc.citation.epage 17
dc.type article
dc.language.iso sk
dc.publisher University of Pardubice
dc.subject malé a střední podniky cs
dc.subject motivace k podnikání cs
dc.subject gender cs
dc.subject vzdělání a věk podnikatelů cs
dc.subject Education and age of entrepreneurs en
dc.subject Gender en
dc.subject Motives for entrepreneurship en
dc.subject Small and Medium-sized Enterprises en
dc.description.abstract The paper's aim is to define and quantify the most important motives for starting a business, compare differences among individual motives, respectively between positive and negative motivation of entrepreneurs depending on their gender, education and age. Research was conducted in 2015 on a sample containing 1,141 respondents, entrepreneurs in the small and medium-sized enterprises. Results: of our research show that the most important incentive for starting a business is a money motive, then follow issues as business as mission, I have wanted to work, I did not have another option and other reasons. In our research, we have found that positive motives dominate for starting a business in the business environment of Czech SMEs. The results also indicate that there are significant differences among defined social groups, e.g. money motive is more important for younger entrepreneurs. The results may be interpreted that there are differences in entrepreneurial motives depending on the age and education of entrepreneurs. On the other hand we have found that gender does not affect the intensity of entrepreneurial motives. en
dc.description.abstract Cílem příspěvku je definovat a kvantifikovat nejdůležitější motivy pro zahájení podnikání, srovnat rozdíly mezi jednotlivými motivy v závislosti na pohlaví, vzdělání a věku podnikatelů. Výsledky výzkumu, který byl proveden v roce 2015 na vzorku 1 141 respondentů, podnikatelů v malých a středně velkých podnicích, lze interpretovat tak, že na jedné straně existují rozdíly v podnikání v závislosti na věku a vzdělání podnikatelů. Na druhé straně bylo zjištěno, že pohlaví nemá vliv na intenzitu podnikatelských motivů sk
utb.faculty Faculty of Management and Economics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1007162
utb.identifier.obdid 43875332
utb.identifier.scopus 2-s2.0-85016756670
utb.source j-scopus
dc.date.accessioned 2017-08-01T08:27:24Z
dc.date.available 2017-08-01T08:27:24Z
utb.contributor.internalauthor Belás, Jaroslav
utb.contributor.internalauthor Ključnikov, Aleksandr
utb.fulltext.affiliation Jaroslav Belás, Aleksandr Ključnikov, Luboš Smrčka Kontaktná adresa prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Ústav podnikové ekonomiky Mostní 5139, 760 01 Zlín, Česká republika E-mail: belas111@gmail.com Tel. číslo:+420576032410 Ing. Aleksandr Ključnikov, PhD. Paneurópska vysoká škola Bratislava, Fakulta ekonómie a podnikania Katedra podnikovej ekonomiky Tematinská 10, 840 00 Bratislava, Slovenská republika E-mail: kliuchnikov@gmail.com Tel. číslo: +420596635385 doc. Ing. Luboš Smrčka, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská Katedra strategie Nám. W. Churchilla 4, 130 64 Praha 3, Česká republika E-mail: lubos.smrcka@vse.cz Tel. číslo: +420224098656
utb.fulltext.dates Received: 22. 07. 2016 Reviewed: 21. 09. 2016, 03. 10. 2016 Approved for publication: 28. 11.2016
utb.fulltext.sponsorship Tento článok bol vypracovaný s podporou výskumného projektu: RO/FaME/2015/ Kvalita podnikateľského prostredia malých a stredných podnikov.
Find Full text

Files in this item

Show simple item record