TBU Publications
Repository of TBU Publications

Proces formování poslání na základě hlubšího pochopení firemního účelu

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Proces formování poslání na základě hlubšího pochopení firemního účelu cs
dc.title Rethinking mission on the basis of deeper understanding of firm's purpose en
dc.contributor.author Slinták, Karel
dc.relation.ispartof Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D: Faculty of Economics and Administration
dc.identifier.issn 1211-555X Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2016
utb.relation.volume 23
utb.relation.issue 38
dc.citation.spage 129
dc.citation.epage 141
dc.type article
dc.language.iso cs
dc.publisher University of Pardubice
dc.subject tržní hodnoty cs
dc.subject profit cs
dc.subject firemní účel cs
dc.subject služba společnosti cs
dc.subject teorie ekonomiky cs
dc.subject Market value en
dc.subject Mission en
dc.subject Profit en
dc.subject Purpose en
dc.subject Service to society en
dc.subject Theory of the business en
dc.description.abstract Sektorové vymezení ekonomiky rozděluje organizace do dvou základních ekonomických oblastí, ziskového a neziskového sektoru. Na základě tohoto rozdělení se předpokládá, že smyslem existence organizací nacházejících se v ziskovém sektoru bude dosahování zisku, zatímco smyslem existence neziskových organizací bude jistá forma užitku poskytovaná okolní společnosti v podobě vlastního příspěvku k řešení daného sociálního problému. Pohled na podniky jako ekonomické entity ovlivnila především ekonomická teorie, která ústřední cíl podniků spojovala buď s maximalizací zisku, nebo tržní hodnotou firmy. V teoretické rovině se rovněž objevují cíle vyplývající ze společenské odpovědnosti firem, které odráží rostoucí zájem o problematiku sociálního podnikání a vlivu sociálních podniků na tvorbu sociální ekonomiky. Tato nová forma podnikání rozšiřuje původní pohled na podniky jako ekonomické entity o sociální rozměr a chápe je jako sociální organizace s explicitním cílem prospívat komunitě. Tento nový přístup k podnikovým institucím nabízí pomyslné propojení ziskové a neziskové sféry skrze totožný účel existence, který koresponduje s výrokem, že jediný důvod existence jakékoli organizace je služba vlastnímu prostředí. cs
dc.description.abstract Economy divided into a profitable and non-profit sector comes from the basic assumption that there are two types of organizations. Non-profit sector consists of organizations whose purpose is to solute social problems, while profitable sector is formed by enterprises whose purpose is to make money. The roots of this assumption lie in economic theories. In management theory there are also alternative views on the purpose of enterprises. The most famous is the hypothesis regarding the maximization of market value which reflects the economic model. Nowadays, however, it is growing interest in the social model that defines enterprises as social systems whose purpose is to serve society. The analysis of the theoretical attitudes revealed that profit or market value is not a sufficient response to what is the purpose of business organizations. Enterprises are instruments of society that satisfy different stakeholders. They are, like other organizations, set up in order to bring benefit to their environment. This benefit is formulated into a mission that represents the identity of the companies to all stakeholders. The mission is the intersection of society's needs and abilities of the company. Responsible companies therefore fulfilled their mission so that satisfy the needs of the market based on their competencies. en
utb.faculty Faculty of Management and Economics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1007161
utb.identifier.obdid 43875336
utb.identifier.scopus 2-s2.0-85016717829
utb.source j-scopus
dc.date.accessioned 2017-08-01T08:27:24Z
dc.date.available 2017-08-01T08:27:24Z
utb.contributor.internalauthor Slinták, Karel
utb.fulltext.affiliation Karel Slinták Kontaktní adresa Ing. Karel Slinták, Ph.D. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta managementu a ekonomiky Ústav podnikové ekonomiky E-mail: slintak@fame.utb.cz
utb.fulltext.dates Received: 16. 05. 2016 Reviewed: 11. 09. 2016, 25. 09. 2016 Approved for publication: 28. 11. 2016
utb.fulltext.sponsorship Výzkum, jehož výstupem je tento článek, byl finančně podpořen Programem EEA a Norskými fondy skrze grant na podporu Mezinárodní spolupráce institucí č.: “NF-CZ07-ICP-4-338-2016 ".
Find Full text

Files in this item

Show simple item record