TBU Publications
Repository of TBU Publications

Negotiations and due diligence in the Czech legal system

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Negotiations and due diligence in the Czech legal system en
dc.contributor.author Hanáková, Lenka
dc.relation.ispartof Vision 2020: Innovation Management, Development Sustainability, and Competitive Economic Growth - Proceedings of the 28th International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2016
dc.identifier.isbn 978-0-9860419-8-3
dc.date.issued 2016
dc.citation.spage 606
dc.citation.epage 613
dc.event.title 28th International Business Information Management Association Conference - Vision 2020: Innovation Management, Development Sustainability, and Competitive Economic Growth
dc.event.location Seville
utb.event.state-en Spain
utb.event.state-cs Španělsko
dc.event.sdate 2016-11-09
dc.event.edate 2016-11-10
dc.type conferenceObject
dc.language.iso en
dc.publisher International Business Information Management Association (IBIMA)
dc.relation.uri http://ibima.org/accepted-paper/negotiations-and-due-diligence-in-the-czech-legal-system/
dc.subject Business judgment rule en
dc.subject Decision-making en
dc.subject Due diligence en
dc.description.abstract Following 1 January 2014, a series of completely new legislation entered into effectiveness in the Czech legal environment. In the area of private law, it comprises the new Civil Code, referred to as Law No. 89/2012, and the Act on Business Corporation, No. 90/2012 Coll. (hereinafter referred to as the "BCA"). The legal institute of negotiations and due diligence is governed by the Civil Code. This is defined such that it constitutes performance of the function with the necessary loyalty, knowledge and diligence (see § 159 of the Civil Code). This legal structure is modified for the corporate environment by the business judgment rule (see § 51 of the BCA). According to this rule, a person acts carefully and with all necessary knowledge under circumstances of the same having the capability, in good faith, to reasonably assume in business decision-making matters that he or she acts in the informed and defensible interest of the given commercial corporation. Emphasis is placed on maintaining loyalty. It can be stated that such responsibility is merely limited to that for uninformed, barely defensible decisions, regardless of the result. The law expressly prohibits limiting this legal liability, for example, in the contract for performance of this function. en
utb.faculty Faculty of Management and Economics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1007128
utb.identifier.obdid 43876956
utb.identifier.scopus 2-s2.0-85013918807
utb.identifier.wok 000392785700062
utb.source d-scopus
dc.date.accessioned 2017-08-01T08:27:15Z
dc.date.available 2017-08-01T08:27:15Z
utb.contributor.internalauthor Hanáková, Lenka
utb.fulltext.affiliation Mgr. Lenka Hanáková Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Management and Economics Institute for Regional Development, Public Administration and Law Mostní 5139, 760 01 Zlín, Czech Republic lhanakova@fame.utb.cz
utb.fulltext.dates -
utb.fulltext.references Broulík, J. (2012). Pravidlo podnikatelského úsudku a riziko. Obchodněprávní revue, 2012, č. 6. Česká republika, Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. In Sbírka zákonů České republiky, 2012, částka 33, s. 1026 – 1368. Česká republika, Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů. In Sbírka zákonů České republiky, 2012, částka 34, s. 1370 – 1482. Česká republika, Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. In Sbírka zákonů České republiky, 1991, částka 98, s. 2474 – 2565. Dvořák, M. (2014). Nové pojetí institutu „péče řádného hospodáře“ od roku 2014. [Online]. [Retrieved June 10, 2016]. Dostupné: http://www.spoladore.com/cs/clanky/nove-pojeti-institutu-pece-radneho-hospodare-od-roku-2014 Hámorská, A. (2012). Povinnost členů orgánů obchodních korporací jednat s péčí řádného hospodáře. Obchodněprávní revue, 2012, č. 9. Hrabec, J. (2014). Změna koncepce záruk při jednání s obchodní korporací po 1. 1. 2014. [Online]. [Retrieved June 10, 2016]. Dostupné: http://www.ustavprava.cz/blog/2014/10/zmena-koncepce-zaruk-pri-jednani-obchodni-korporaci-po-1-1-2014/ Chalupa, I., Reiterman, D., Holý, V. (2016). Obchodní korporace. Obecná část. Základy soukromého práva V. 1. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, 183 s. Knoblochová, V. (2014). Odpovědnost členů statutárních orgánů od roku 2014. [Online]. [Retrieved June 10, 2016]. Dostupné: http://portal.pohoda.cz/zakon-a-pravo/novy-obcansky-zakonik/odpovednost-clenu-statutarnich-organu-od-roku-2014/ Lavický, P. a kol. (2014). Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1 – 654). Komentář. 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2014, 2400 s. Petr, T., Zrzavecký, J. (2014). Odpovědnost členů volených orgánů obchodní společnosti po rekodifikaci – změna k lepšímu? [Online]. [Retrieved June 10, 2016]. Dostupné: http://www.epravo.cz/top/clanky/odpovednost-clenu-volenych-organu-obchodni-spolecnosti-po-rekodifikaci-zmena-k-lepsimu-93832.html Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 4. 2013, sp. zn. 29 Cdo 2363/2011 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 10. 2015, sp. zn. 29 Cdo 250/2015 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 10. 2008, sp. zn. 29 Cdo 2531/2008 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 3. 2011, sp. zn. 29 Cdo 5189/2008 – uveřejněný v časopise Soudní judikatura číslo 10, ročník 2011, pod číslem 143 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 3. 2011, sp. zn. 29 Cdo 4536/2009 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 3. 2011, sp. zn. 29 Cdo 4596/2009 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 3. 2011, sp. zn. 29 Cdo 3896/2009 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 5. 2011, sp. zn. 29 Cdo 2761/2010 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 18. 8. 2011, sp. zn. 29 Cdo 2015/2011 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 18. 8. 2011, sp. zn. 29 Cdo 2018/2011 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 18. 8. 2011, sp. zn. 29 Cdo 1955/2010 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Cdo 440/2013 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 19. 6. 2012, sp. zn. 29 Cdo 3542/2011 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. 10. 2009, sp. zn. 29 Cdo 3775/2008 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 18. 10. 2006, sp. zn. 5 Tdo 1224/2006 Stejskalová, D. (2013). Změny v odměňování a odpovědnosti členů statutárního orgánu. [Online]. [Retrieved June 10, 2016]. Dostupné: http://www.fbadvokati.cz/novinky/podnikani/zmeny-v-odmenovani-odpovednosti-clenu-statutarniho-organu Šolc, M. (2014). K novému pojetí péče řádného hospodáře. [Online]. [Retrieved June 10, 2016]. Dostupné: http://www.epravo.cz/top/clanky/k-novemu-pojeti-pece-radneho-hospodare-94266.html Štenglová, I., Havel, B., Cileček, F., Kuhn, P., Šuk, P. (2013). Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, 1008 s.
utb.fulltext.sponsorship -
utb.fulltext.projects -
Find Full text

Files in this item

Show simple item record