TBU Publications
Repository of TBU Publications

Blízká infračervená spektroskopie jako pomocník při kontrole kvality potravin

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Blízká infračervená spektroskopie jako pomocník při kontrole kvality potravin cs
dc.title Near Infrared Spectroscopy as an Aid in the Food Quality Control en
dc.contributor.author Dvořák, Lukáš
dc.contributor.author Šustová, Květoslava
dc.contributor.author Mlček, Jiří
dc.relation.ispartof Chemicke Listy
dc.identifier.issn 0009-2770 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2016
utb.relation.volume 110
utb.relation.issue 12
dc.citation.spage 868
dc.citation.epage 873
dc.type article
dc.language.iso cs
dc.publisher Česká společnost chemická (ČSCH)
dc.relation.uri http://www.chemicke-listy.cz/common/article-vol_110-issue_12-page_868.html
dc.subject jakost cs
dc.subject instrumentální analýza cs
dc.subject spektrum cs
dc.subject technika cs
dc.subject quality en
dc.subject instrumental analysis en
dc.subject spectrum en
dc.subject technique en
dc.description.abstract Tento dokument shrnuje použití FT-NIR spektroskopii s cílem posoudit celou škálu potravin. Zabývá se použití této techniky pro vyhodnocení základního chemického složení potravin, stejně jako menší složky v nich obsažené. Posouzení mikrobiálních procesů jsou také diskutovány detekcí falšování potravin a možnosti FT-NIR spektroskopie pro senzorické hodnocení potravin. cs
dc.description.abstract This paper summarizes the application of FT-NIR spectroscopy to assess the whole range of food. It deals with the use of this technique for an evaluation of the basic chemical composition of food, as well as minor components found therein. An assessment of microbial processes, a detection of food adulteration and possibilities of FT-NIR spectroscopy for sensory evaluation of food are also discussed. © 2016, Czech Society of Chemical Engineering. All rights reserved. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1006933
utb.identifier.obdid 43875857
utb.identifier.scopus 2-s2.0-85007228628
utb.identifier.wok 000390899900005
utb.identifier.coden CHLSA
utb.source j-scopus
dc.date.accessioned 2017-06-27T08:13:17Z
dc.date.available 2017-06-27T08:13:17Z
dc.description.sponsorship KUS QJ1230044, NAZV, Národní Agentura pro Zemědělsk Vzkum
utb.contributor.internalauthor Mlček, Jiří
utb.fulltext.affiliation LUKÁŠ DVOŘÁK a , KVĚTOSLAVA ŠUSTOVÁ a a JIŘÍ MLČEK b a Ústav technologie potravin, Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, b Ústav analýzy a chemie potravin, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Náměstí T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín xdvora57@seznam.cz
utb.fulltext.dates Došlo 2.11.15, přepracováno 27.6.16, přijato 1.8.16.
utb.fulltext.sponsorship Tato práce byla spolufinancována ze zdrojů projektu NAZV KUS QJ1230044.
Find Full text

Files in this item

Show simple item record