TBU Publications
Repository of TBU Publications

Polohování dlouhodobě imobilních a terminálních pacientů

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Polohování dlouhodobě imobilních a terminálních pacientů cs
dc.title Positioning chronically immobile and terminally-ill patients en
dc.contributor.author Kala, Miroslav
dc.contributor.author Hrenáková, Eva
dc.contributor.author Snopek, Petr
dc.contributor.author Dorková, Zlatica
dc.relation.ispartof Rehabilitace a Fyzikální Lékařství
dc.identifier.issn 1211-2658 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2016
utb.relation.volume 23
utb.relation.issue 2
dc.citation.spage 96
dc.citation.epage 100
dc.type article
dc.language.iso cs
dc.publisher Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP)
dc.relation.uri http://www.prolekare.cz/rehabilitace-fyzikalni-lekarstvi-clanek/polohovani-dlouhodobe-imobilnich-a-terminalnich-pacientu-58518
dc.subject polohování nemocných cs
dc.subject imobilita cs
dc.subject terminální fáze cs
dc.subject neuropatická bolest cs
dc.subject alodynie cs
dc.subject Allodynia en
dc.subject Immobility en
dc.subject Neuropathic pain en
dc.subject Patients positioning en
dc.subject Terminal phase of life en
dc.description.abstract Dlouhodobě imobilní nemocní a pacienti v terminální fázi závažných onemocnění bývají postiženi komplexními změnami pohybového systému a často trpí neuropatickou bolestí. Jejich polohování a každá manipulace s nimi vyžadují specifický přístup, který klade na pečující personál zvýšené nároky. cs
dc.description.abstract Chronically immobile patients and those in the terminal phases of serious illnesses tend to be affected by a number of changes in the musculoskeletal systém and often suffer neuropathic pain. Positioning and manipulating such people requires a specific approach which places extra demands on carers. en
utb.faculty Faculty of Humanities
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1006826
utb.identifier.obdid 43875422
utb.identifier.scopus 2-s2.0-84995615073
utb.identifier.coden RFLEF
utb.source j-scopus
dc.date.accessioned 2017-02-28T15:11:30Z
dc.date.available 2017-02-28T15:11:30Z
utb.contributor.internalauthor Kala, Miroslav
utb.contributor.internalauthor Hrenáková, Eva
utb.contributor.internalauthor Snopek, Petr
utb.contributor.internalauthor Dorková, Zlatica
utb.fulltext.affiliation Kala M. 1,2, Hrenáková E. 1, Snopek P. 1, Dorková Z. 1 1 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Ústav zdravotnických věd, Zlín 2 Hospic na Svatém Kopečku, Olomouc Adresa ke korespondenci: Doc. MUDr. Miroslav Kala, CSc. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta humanitních studií Ústav zdravotnických věd Mostní 5139 760 01 Zlín e-mail: drkala@centrum.cz
utb.fulltext.dates -
utb.fulltext.references 1. HUDÁKOVÁ, Z.: Polohovanie pacientov pomocou pohybu. Ružomberok, Verbum- Katolička univerzita v Ružomberku, 2011, s. 11-19. 2. JUBA, K. M., WAHLER, R. G., DARON, S. M.: Morphine and hydromorphone-induced hyperalgesia in a hospice patient. J. Palliat. Med., 16, 2013, 7, s. 809-812. 5. KELNAROVÁ, J., CAHOVÁ, M., KŘESŤANOVA, I. et al.: Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty - 1. ročník. Praha, Grada Publishing, 2009,2011 (dotisk), s. 124-125. 4. KOLÉBALOVÁ, J., KRATOCHVÍLOVÁ, J.: Rehabilitujeme doma. Brno, Moravskoslezský kruh o.s„ 2010, s. 14-17. 5. MANEVICH, D., BRILL, S., HERSHKOVITZ, A.: Spontaneous insufficiency fractures of long bones in institutionalized elderly patients. Aging Clin. Exp. Res., 22, 2010,1, s. 95-97. 6. OPAVSKÝ, J., ROKYTA, R.: Patofyziologie neuropatické bolesti. In: ROKYJA, R. et al.: Bolest. Praha, Tigis, 2006, s. 245-251. 7. VONDRÁČKOVÁ, D.: Nádorové neuropatické bolesti a jejich léčení. Neurol. Prax., 4, 2007, s. 231-232. 8. VYTEJČKOVÁ, R., SEDLÁŘOVÁ, P., WIRTHOVÁ, V. et al.: Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné 1/ Obecná část. Praha, Grada Publishing, 2011. 9. Vyhláška č. 55/2011, Sb., o činnostech zdravotnických a jiných odborných pracovníků, § 4, písmeno h). 10. WONG, T. C., WU, W. C., CHENG, H. S. et al.: Spontaneous fractures in nursing home residents. Hong Kong Med. J., 13, 2007, s. 427-429.
utb.fulltext.sponsorship -
utb.fulltext.projects -
Find Full text

Files in this item

Show simple item record