TBU Publications
Repository of TBU Publications

Výkonný potenciál pracovníků 50 a nová příležitost pro strategické řízení zdrojů

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Výkonný potenciál pracovníků 50 a nová příležitost pro strategické řízení zdrojů cs
dc.title Senior empolyees' performance potential and a new challenge for strategic human resource management en
dc.contributor.author Gregar, Aleš
dc.contributor.author Pejřová, Ivana
dc.relation.ispartof Psychologie práce a organizace 2013
dc.identifier.isbn 978-80-244-3916-7
dc.date.issued 2013
dc.citation.spage 185
dc.citation.epage 193
dc.event.title International Conference Work and Organizational Psychology
dc.event.location Olomouc
utb.event.state-en Czech Republic
utb.event.state-cs Česká republika
dc.event.sdate 2013-05-22
dc.event.edate 2013-05-23
dc.type article
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Palackého v Olomouci
dc.subject pracovníci 50+ cs
dc.subject personální řízení cs
dc.subject pracovní potenciál cs
dc.subject řízení znalostí cs
dc.subject sociálně zodpovědné řízení cs
dc.subject senior employees en
dc.subject personnel management en
dc.subject performance potential en
dc.subject knowledge management en
dc.subject socila responsible management en
dc.description.abstract Statistické údaje o vývoji nezaměstnanosti pracovníků 50+ spolu s prognózou demografického vývoje věkové struktury pracovníků na trhu práce ukazují, že skupina pracovníků 50+ představuje z pohledu makroekonomického vzrůstající ekonomický ale také sociální problém. Náš výzkum vychází z předpokladu, že je možné a nutné hledat řešení také na úrovni mikroekonomické (podnikové). Pracovníci 50+ při současné věkové hranici pro odchod do důchodu, budou ve firmě pracovat dalších minimálně 15 let. Strategická rovina řízení lidských zdrojů by proto měla hledat pro tuto skupinu pracovníků specifické formy řízení ve vztahu k organizaci práce (aby mohli), ke kvalifikaci (aby uměli) a k motivaci (aby chtěli). Aby tito pracovníci mohli dát k dispozici firmě svůj pracovní potenciál. To jsou základní teze našeho výzkumu, který je zaměřen na identifikaci pracovního potenciálu pracovníků věkové skupiny 50+ a na vypracování metodiky (manuálu) specifických postupů personálního řízení, zaměřených na zhodnocení tohoto potenciálu pro zvýšení konkurenceschopnosti a na implementaci sociálně odpovědného řízení podniku (CSR). Pro sběr výzkumných dat jsme vytvořili čtyři verze dotazníku: P (pracovníci 50+), M (manažeři), HRM (HR profesionálové), OP (pracovníci 50-). Respondenty jsou pracovníci s různých odvětví (průmysl, doprava, služby, bankovnictví, státní správa apod.). V příspěvku jsou komentována některá dílčí výzkumná zjištění. cs
dc.description.abstract Statistical data on employee's 50+ unemployment along with the demographic age structure forecast of the workforce in the labour market show, that the group of workers 50+ is growing problem in terms of macro-economic and also a social. Our research is based on the assumption that it is possible and necessary to find a solution at the level of micro-economic (company). The workers 50+ will work in the company more than 15 years, at the current age limit for retirement. Strategic human resources management should search for specific forms of management in relation to organization of work (to be allowed) to skills (to be able) and to motivation (to want) to save this group of workers' performance potential for company. These are the basic thesis of our research, which is focused on identification of employees' 50+ performance potential and on development of methodology (manual) of specific procedures for personnel management of this employees group. The aim is focused on evaluation of this potential for competitiveness growth and implementation of the social responsible management (CSR). For the collection of research data, we created four versions of questionnaire: P (workers 50+), M (managers), HRM (HR professionals), OP (workers 50-). Respondents are from different sectors (industry, transport, services, banking, public administration, etc.). The paper offers some particular research findings. en
utb.faculty Faculty of Management and Economics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1006521
utb.identifier.wok 000374124700021
utb.source j-wok
dc.date.accessioned 2016-07-26T14:58:43Z
dc.date.available 2016-07-26T14:58:43Z
utb.contributor.internalauthor Gregar, Aleš
utb.contributor.internalauthor Pejřová, Ivana
utb.fulltext.affiliation Aleš Gregar, Ivana Pejřová Fakulta managementu a ekonomiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Mostní 5134, 760 01 Zlín e-mail: gregar@fame.utb.cz Fakulta managementu a ekonomiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Mostní 5134, 760 01 Zlín e-mail: pejrova@fai.utb.cz
utb.fulltext.dates -
utb.fulltext.faculty Fakulta managementu a ekonomiky
utb.fulltext.faculty Fakulta managementu a ekonomiky
Find Full text

Files in this item

Show simple item record