TBU Publications
Repository of TBU Publications

Chaos a řád v neziskovém sektoru

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Chaos a řád v neziskovém sektoru cs
dc.title Chaos and System in Non-profit Sector en
dc.contributor.author Göttlichová, Marcela
dc.relation.ispartof Chaos a řád v projektovém managementu a marketingových komunikacích
dc.identifier.isbn 978-80-87500-46-0
dc.date.issued 2013
dc.citation.spage 99
dc.citation.epage 118
dc.event.location Zlín
utb.event.state-en Czech Republic
utb.event.state-cs Česká republika
dc.type bookPart
dc.language.iso cs
dc.publisher VeRBuM
dc.subject projects of non-profit organizations en
dc.subject non-profit non-governmental organizations en
dc.subject non-profit sector en
dc.subject system en
dc.subject Chaos en
dc.description.abstract Stále ještě převažují neziskové organizace, které nespatřují důvod k využívání profesionálních marketingových pracovníků. Hlavní příčinu spatřují v nedostatku financí i lidského potenciálu, což potvrzují i výsledky výzkumného šetření. Marketingové aktivity tak následně nemají v těchto organizacích žádný stanovený systém, nedrží se pevného řádu, nejsou stanoveny cíle marketingových aktivit, způsob kontroly a veškerá marketingová komunikace se děje bez přesně určeného plánu. Jednou z možností, jak neziskovým organizacím pomoci, je realizace kooperace se studenty vysokých škol příslušných oborů. K významný přínosům tak můžeme zařadit speciální kurz projekty neziskových organizací (PRON), jenž je již desátým rokem realizován na Ústavu marketingových komunikací FMK UTB ve Zlíně a jehož obsahem je rozšíření reciproční kooperace s organizacemi neziskového sektoru se zaměřením na zpracování projektů neziskových organizací v aktuálním sociálním kontextu partnerského prostředí. cs
dc.description.abstract There is still a majority of organizations which do not see a reason to use professional marketing staff. The reason for not utilizing their expertise is claimed to be the lack of finances and human potential, which has been confirmed also by the research results. Subsequently, marketing activities in these organizations lack any kind of an established system, they do not follow a fixed order, there are no set objectives of marketing activities, not even control methods and all marketing communications happen without an apparent plan. One of the ways how to help non-profit organizations is the implementation of cooperation with the university students of relevant study programs. One of the significant contributions can be then a special course “Projects of Non-profit Organizations" (PRON) which has been organized already for ten years by the Department of Marketing Communications of the Faculty of Multimedia Communications, Tomas Bata University in Zlín. The course deals with enhancing reciprocal cooperation with non-profit sector organizations with focus on processing projects of non-profit organizations in the current social context of partnership environment. When processing projects, the emphasis is put on a systemic theoretical solution of all stages of the marketing process, as well as on their practical realization. en
utb.faculty Faculty of Multimedia Communications
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1005885
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28130/13:43870531!RIV14-MSM-28130___
utb.identifier.obdid 43870816
utb.source c-riv
dc.date.accessioned 2016-04-28T10:37:18Z
dc.date.available 2016-04-28T10:37:18Z
dc.description.sponsorship I
dc.format.extent 128
utb.identifier.utb-sysno 74415
utb.identifier.nkp 6093696
utb.contributor.internalauthor Göttlichová, Marcela
riv.obor AE
Find Full text

Files in this item

Show simple item record