TBU Publications
Repository of TBU Publications

Chaos a řád v komunikaci vysokých škol sveřejností

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Chaos a řád v komunikaci vysokých škol sveřejností cs
dc.title "Chaos vs. order "in communicating with the public universities en
dc.contributor.author Soukalová, Radomila
dc.relation.ispartof Chaos a řád v projektovém managementu a marketingových komunikacích
dc.identifier.isbn 978-80-87500-46-0
dc.date.issued 2013
dc.citation.spage 81
dc.citation.epage 98
dc.event.location Zlín
utb.event.state-en Czech Republic
utb.event.state-cs Česká republika
dc.type bookPart
dc.language.iso cs
dc.publisher VeRBuM
dc.subject universities en
dc.subject public en
dc.subject the en
dc.subject with en
dc.subject communicating en
dc.subject order en
dc.subject Chaos en
dc.description.abstract Kapitola „Řízená komunikace vysokých škol s veřejností” se zabývá tématem marketingové komunikace vysokých škol s cílovými skupinami se specifickým zaměřením na veřejnost. Pozornost je zde zaměřena na způsob a systém komunikace vybraných vysokých škol v české republice, na její obsah a na poznání zda existuje v komunikaci „jistý řád” či „jistý chaos”. Vzhledem k vývoji informačních technologií a možností komunikačních nástrojů jsou v kapitole prezentovány výsledky obsahové analýzy monitoringu médií, a to ze dvou pohledů. Na jedné straně byl předmětem analyzování monitoring médií vybraných vysokých škol v České republice a na straně druhé byla analyzována prostřednictvím monitoringu sociálních sítí komunikace těchto škol na sociálních sítích. Cílem kapitoly je tedy prezentovat a porovnat výsledky dílčích šetření s hypotetickým tvrzením zda existuje v komunikaci vysokých škol „jistý řád anebo jistý chaos”. cs
dc.description.abstract he chapter " Controlled communication with the public universities ' deals with marketing communications colleges target groups with specific focus on the public. Attention is directed to a method and system for communication of selected universities in the Czech Republic, its content and the knowledge that exists in communication " certain order " or " some chaos ." Due to the development of information technologies and communication tools options , the chapter presents the results of the content analysis of media monitoring , and from two perspectives. On one side was the subject of media monitoring analysis of selected universities in the Czech Republic and the other was analyzed by monitoring social networking communication of these schools on social networks . The aim of this chapter is therefore to present and compare the results of partial investigation with a hypothetical assertion that there is communication in universities " certain order or some chaos ." en
utb.faculty Faculty of Multimedia Communications
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1005884
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28130/13:43870663!RIV14-MSM-28130___
utb.identifier.obdid 43870951
utb.source c-riv
dc.date.accessioned 2016-04-28T10:37:17Z
dc.date.available 2016-04-28T10:37:17Z
dc.description.sponsorship V
dc.format.extent 128
utb.identifier.utb-sysno 74415
utb.identifier.nkp 6093696
utb.contributor.internalauthor Soukalová, Radomila
riv.obor AJ
Find Full text

Files in this item

Show simple item record