TBU Publications
Repository of TBU Publications

The adoption of the AEO during registration silanisation rubber compounds

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title The adoption of the AEO during registration silanisation rubber compounds en
dc.title Aplikácia metodiky AEO pri registrácii silanizácie gumárenských zmesí sk
dc.contributor.author Seliga, Emil
dc.contributor.author Kubliha, Martin
dc.contributor.author Bošák, Ondrej
dc.contributor.author Labaš, Vladimír
dc.contributor.author Hronkovič, Ján
dc.contributor.author Minárik, Stanislav
dc.contributor.author Rusnáková, Soňa
dc.contributor.author Koštial, Pavol
dc.relation.ispartof Vybrané fyzikálne metódy v modernom priemysle, technológiách a medicíne
dc.identifier.isbn 978-80-8084-987-0
dc.date.issued 2013
dc.citation.spage 59
dc.citation.epage 70
dc.event.location Ružomberok
utb.event.state-en Slovakia
utb.event.state-cs Slovensko
dc.type bookPart
dc.language.iso sk
dc.publisher VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
dc.subject rubber compounds en
dc.subject silanization en
dc.description.abstract Existuje celá řada experimentálních metod zaměřených na zkoumání strukturálních transformaci (DTA , X - Ray , TSDC , .. ). Tyto metody se liší od sebe spektrem kvantitativních ukazatelů a jejich použití je omezeno povahou zkoumané struktury a procesu. V jistém smyslu, je také možné uvažovat o silanizaci pryžové směsi jako o strukturální transformaci. Je to proměna nezesítěné struktury na zesítěnou. Nicméně , specifičnost uvedené transformace je , že se vyskytuje postupně, formou chemické reakce . Experimentální sledování proměn neuspořádané pryžové směsi může být docela obtížné . Příspěvek se zabývá teoretickými principy experimentální metodiky , které jsme nazvali AER (analýza elektrické odozvy) . Uvedená metodika identifikaci pryžových směsí v průběhu silanizace . Pozornost je zaměřena na modelování možné elektrické odezvy na chemické reakce v systému, skládající se z několik součástí. Výsledky modelu jsou porovnány s experimentálními daty AER měřenými při silanizaci reakce zejména kaučukových směsí. cs
dc.description.abstract There are a number of experimental methods aimed at the investigation of structural transformations (DTA, X-Ray, TSDC, ...). These methods differ from each other by a spectrum of quantitative indicators and their application is limited by the nature of investigated structures and processes. In a sense, it is also possible to consider the silanization of rubber mixtures as a structural transformation. This is a transformation from the unlinked to crosslinked structure. However, the specificity of mentioned transformation is, that it occurs gradually, by the form of a chemical reaction. Experimental observation of transformations of disordered rubber mixtures type structures can be quite difficult. The contribution deals with theoretical principles of experimental methodology, which we have called AER (Analysis of the Electrical Response). We analyze mentioned methodology just in connection with its application for the identification of rubber mixtures silanization. Our attention is focused on the modeling of a possible electrical response of a chemical reaction in system consisting of several components. Results of the model are compared with experimental data AER measured during silanization reaction in particular rubber mixtures. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1005880
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/13:43871042!RIV14-MSM-28110___
utb.identifier.obdid 43871396
utb.source c-riv
dc.date.accessioned 2016-04-28T10:37:16Z
dc.date.available 2016-04-28T10:37:16Z
dc.description.sponsorship V
dc.format.extent 112
utb.contributor.internalauthor Rusnáková, Soňa
riv.obor JR
Find Full text

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

Show simple item record